Tra­ject Rijn­land­Rou­te

De Rijn­land­Rou­te bestaat uit het aan­pas­sen van bestaan­de wegen en knoop­pun­ten, en een nieu­we pro­vin­ci­a­le weg met aan­slui­tin­gen op bestaan­de rijks­we­gen.

De Rijn­land­Rou­te bestaat uit:

  • aan­pas­sin­gen aan de N206/Ir. G. Tjal­ma­weg in Kat­wijk;
  • recon­struc­tie van de aan­slui­ting Lei­den-West op de A44;
  • ver­bre­ding van de A44 tus­sen Lei­den-West en (nieuw) knoop­punt Omme­dijk;
  • een nieu­we weg tus­sen de A44 en de A4: de N434;
  • nieuw knoop­punt Omme­dijk: A44N434;
  • nieuw knoop­punt Hof­vliet: A4N434;
  • aan­pas­sin­gen van de A4 tus­sen Zoe­ter­wou­de-Dorp en (nieuw) knoop­punt Hof­vliet;
  • ver­bre­ding van de A4 Vliet­land – N14;
  • aan­pas­sin­gen aan de N206/Europaweg en het Lam­men­schans­plein in Lei­den.
N206/ Ir. G. Tjal­ma­weg

De N206/Ir. G. Tjal­ma­weg wordt op het bestaan­de tra­cé, tus­sen de aan­slui­ting met de Was­se­naar­se­weg (N441) en de aan­slui­ting Lei­den-West, uit­ge­breid naar 2x2 rij­stro­ken en voor een deel ver­diept. Er komen 2 nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen, genaamd Val­ken­burg-Oost en Val­ken­burg-West, voor de ont­slui­ting van Pro­ject­lo­ca­tie Val­ken­burg.

Val­ken­burg-West komt ter hoog­te van de Cohor­te­dreef. Bij deze krui­sing wordt een toe­kom­sti­ge onder­door­gang ten behoe­ve van bus­sen (HOV/R‑net) en fiet­sers moge­lijk gemaakt.

Val­ken­burg-Oost komt ter hoog­te van de Toren­vliet­slaan. Deze krui­sing ont­sluit tevens de hui­di­ge wonin­gen in Val­ken­burg via een roton­de ter hoog­te van de hui­di­ge krui­sing Torenvlietslaan/Voorschoterweg. Bij krui­sing Oost komen tevens 2 nieu­we bus­hal­tes voor HOV/R‑net.

Het Ach­ter­weg­vi­a­duct komt te ver­val­len.

De Toren­vliet­brug over de Oude Rijn wordt ver­breed, hier­door zijn er in de nieu­we situ­a­tie 2 brug­gen. De brug aan de zuid­west­zij­de rich­ting Lei­den krijgt 3 rij­stro­ken, de brug aan de noord­zij­de rich­ting Kat­wijk krijgt 2 rij­stro­ken en een fiets­pad in 2 rich­tin­gen. De bestaan­de en nieu­we brug wor­den vas­te brug­gen.

De kwa­li­teit en inrich­ting van de park­strook ten noor­den van de Ir. G. Tjal­ma­weg wordt ver­be­terd. Het fiets­pad ten noor­den van de Ir. G. Tjal­ma­weg wordt opge­waar­deerd en wordt onder­deel van de snel­fiets­rou­te tus­sen Lei­den en Kat­wijk.

Aan­slui­ting Lei­den-West

De aan­slui­ting Lei­den-West is waar de N206 aan­sluit op de A44. Op deze aan­slui­ting vin­den ver­schil­len­de aan­pas­sin­gen plaats. Hier­bij valt te den­ken aan extra toe- en afrit­ten. Het uit­gangs­punt is dat links­af­be­we­gin­gen, die de door­stro­ming beper­ken, zoveel moge­lijk wor­den ver­me­den. Het trans­fe­ri­um en de ves­ti­ging van McDonald’s wor­den ver­plaatst naar een loca­tie in de direc­te omge­ving.

A44 tus­sen Lei­den-West en knoop­punt Omme­dijk

Zowel rich­ting Den Haag als rich­ting Amster­dam wordt de A44 ver­breed naar 2x4 rij­stro­ken. Als gevolg van de ver­bre­ding van de A44 komt er naast de brug over de Oude Rijn (aan de west­zij­de) een nieu­we brug. De bestaan­de en nieu­we brug wor­den vas­te brug­gen. De hui­di­ge bus­brug ver­valt.

De afrit Lei­den-Zuid is in de toe­komst niet meer bereik­baar van en naar de A44. Ver­keer van en naar Den Haag met bestem­ming Ste­vens­hof zal rij­den via Lei­den-West en de Haag­se Schouw­weg. De hui­di­ge aan­slui­ting Lei­den-Zuid staat straks direct in ver­bin­ding met de nieu­we N434.

Knoop­punt Omme­dijk

Bij Maal­drift sluit de N434 (nieu­we weg) aan op de A44. Hier komt knoop­punt Omme­dijk dat wordt uit­ge­voerd als vol­le­dig knoop­punt. Zodoen­de kan in alle rich­tin­gen uit­wis­se­ling van ver­keer plaats­vin­den. De N434 kruist de A44 onder­langs. De A44 blijft op de bestaan­de hoog­te lig­gen.

Nieu­we pro­vin­ci­a­le weg N434

Tus­sen de A44 en de A4 komt een nieu­we pro­vin­ci­a­le weg, de N434. Van­af knoop­punt Omme­dijk wordt de N434 ver­diept aan­ge­legd. De ver­diep­te lig­ging wordt zo gemaakt dat de belang­rij­ke water­gan­gen – de Veen­wa­te­ring en de Dob­be­wa­te­ring – met een aqua­duct blij­ven bestaan.

Aan de west­zij­de van het spoor­tra­ject Lei­den – Den Haag gaat de ver­diep­te N434 een boor­tun­nel in. De tun­nel wordt cir­ca 2.500 meter lang en ligt maxi­maal 20 meter diep. De tun­nel gaat onder Voor­scho­ten en de Vliet door. In de Oost­vliet­pol­der komt de N434 weer de tun­nel uit (tot op maai­veld­hoog­te) om ver­vol­gens, met een nieuw knoop­punt, aan te slui­ten op de A4.

Knoop­punt Hof­vliet

Ten noor­den van recre­a­tie­ge­bied Vliet­land sluit de N434 aan op de A4. Dit is een vol­le­di­ge aan­slui­ting, wat bete­kent dat auto­mo­bi­lis­ten van­uit alle rich­tin­gen alle kan­ten op kun­nen. De nieu­we aan­slui­ting gaat over de A4 heen.

Om het zicht van­af recre­a­tie­ge­bied Vliet­land te beper­ken komt er langs de rand van de Riet­pol­der­weg (de rond­weg van Vliet­land) een lage aar­den wal met beplan­ting.

A4 tus­sen Zoe­ter­wou­de-Dorp en knoop­punt Hof­vliet

Voor een bete­re ver­de­ling van het ver­keer tus­sen de hoofd- en paral­lel­rij­baan wordt de A4 tus­sen de aan­slui­ting Zoe­ter­wou­de-Dorp en het nieu­we knoop­punt Hof­vliet opnieuw inge­richt. De bestaan­de paral­lel­rij­ba­nen wor­den aan bei­de kan­ten ver­lengd tot aan knoop­punt Hof­vliet. De hoofd­rij­ba­nen en de paral­lel­rij­ba­nen krij­gen 2 rij­stro­ken.

Ver­bre­ding A4 Vliet­land – N14

De A4 tus­sen Vliet­land en de N14 wordt ver­breed van 2x3 naar 2x4 rij­stro­ken. De ver­bre­ding vindt plaats in de mid­den­berm.

N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein

De N206 Euro­pa­weg krijgt in iede­re rij­rich­ting twee rij­stro­ken. Het Lam­men­schans­plein wordt ver­hoogd en krijgt meer rij­stro­ken. De Lam­me­brug wordt bre­der en ruim 2,5 meter hoger. Een hoge­re brug hoeft min­der vaak open. Hier­door ver­be­tert de door­stro­ming, zowel voor het auto­ver­keer als de scheep­vaart. Met name in de spits leidt dit straks tot min­der hin­der op de weg. De Trek­vliet­brug, even voor­bij het Lam­men­schans­plein, wordt even­eens ver­hoogd en uit­ge­voerd als vas­te brug. De aan­slui­tin­gen van de Vrou­wen­weg en Vliet­weg op de Euro­pa­weg wor­den vei­li­ger gemaakt. Het onder­lig­gend wegen­net en wan­del- en fiets­pa­den wor­den aan de nieu­we situ­a­tie aan­ge­past.

Benieuwd hoe de Rijn­land­Rou­te eruit gaat zien? Bekijk de beel­den.
..
..

Traject RijnlandRoute