Over de Rijn­land­Rou­te

De Rijn­land­Rou­te is een nieu­we weg­ver­bin­ding van Kat­wijk, via de A44, naar de A4 bij Lei­den. Met deze nieu­we rou­te bou­wen we aan de eco­no­mi­sche ver­ster­king van de regio en inves­te­ren we in de bereik­baar­heid en leef­baar­heid van het gebied. De weg lost hui­di­ge knel­pun­ten op en garan­deert de door­stro­ming in de regio Hol­land Rijn­land, met name rond­om Lei­den en Kat­wijk.

Twee van de drie pro­jec­ten van de Rijn­land­Rou­te zijn inmid­dels in uit­voe­ring. Het pro­ject N434/A44/A4, waar­van de geboor­de tun­nel onder­deel uit­maakt, wordt uit­ge­voerd door aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5, het pro­ject N206 Tjal­ma­weg door Bos­ka­lis. Het der­de pro­ject van de Rijn­land­Rou­te, de N206 Euro­pa­weg, is nog in voor­be­rei­ding.

De ver­wach­ting is dat de Rijn­land­Rou­te in 2022 gereed is.

Drie pro­jec­ten in één

N206 Tjal­ma­weg

De Ir. G. Tjal­ma­weg bij Val­ken­burg krijgt 2x2 rij­stro­ken en wordt voor een deel ver­diept aan­ge­legd. Er komen twee nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen: Val­ken­burg-West en Val­ken­burg-Oost. Naast de Toren­vliet­brug over de Oude Rijn komt een nieu­we brug. Daar­door zijn er in de nieu­we situ­a­tie twee brug­gen, voor iede­re rij­rich­ting één. Bei­de brug­gen wor­den vas­te brug­gen.
..
..

N434 / A44 / A4: Nieu­we pro­vin­ci­a­le weg

De N434 is een nieu­we oost-west­ver­bin­ding tus­sen de A44 en de A4 bij Lei­den. De weg bestaat uit een cir­ca 2,5 kilo­me­ter lan­ge tun­nel en een ver­diep­te lig­ging van cir­ca 1,4 kilo­me­ter. De N434 sluit met twee nieu­we knoop­pun­ten aan op de bestaan­de rijks­we­gen: knoop­punt Omme­dijk (A44) en knoop­punt Hof­vliet (A4). Ook delen van de A44 en de A4 wor­den aan­ge­past.
..
..
..
..

N206 Euro­pa­weg

De N206 Euro­pa­weg krijgt in iede­re rij­rich­ting twee rij­stro­ken. Het Lam­men­schans­plein wordt ver­hoogd en krijgt meer rij­stro­ken. De Lam­me­brug wordt bre­der en ruim 2,5 meter hoger. Een hoge­re brug hoeft min­der vaak open. Hier­door ver­be­tert de door­stro­ming, zowel voor het auto­ver­keer als de scheep­vaart. Met name in de spits leidt dit straks tot min­der hin­der op de weg. De Trek­vliet­brug, even voor­bij het Lam­men­schans­plein, wordt even­eens ver­hoogd en uit­ge­voerd als vas­te brug. De aan­slui­tin­gen van de Vrou­wen­weg en Vliet­weg op de Euro­pa­weg wor­den vei­li­ger gemaakt. Het onder­lig­gend wegen­net en wan­del- en fiets­pa­den wor­den aan de nieu­we situ­a­tie aan­ge­past.

..

Rijn­land­Rou­te in beeld

Bekijk hier de Rijn­land­Rou­te in beeld: de toe­kom­sti­ge situ­a­tie. Een unie­ke (VR) expe­rien­ce!
..
..
..
..
..
..