Het oude brug­dek bij het Lies­beth Rib­bi­us­pad is eruit gehe­sen. De komen­de weken bou­wen we hier een nieu­we brug, naar ver­wach­ting zijn de werk­zaam­he­den eind maart 2021 gereed. Inwo­ners van de Ste­vens­hof kun­nen in deze peri­o­de via de brug op het Petro­nel­la Voû­te­pad als­nog een rond­je langs de pol­der lopen.

De oude brug op het Lies­beth Rib­bi­us­pad wordt in delen gezaagd en afge­voerd. Wij ver­wach­ten dat dit mini­maal geluids­over­last met zich mee­brengt en geen over­last op het gebied van tril­lin­gen. Om stof­over­last voor de omwo­nen­den te beper­ken, wordt er gesproeid met water. Het bouw­ver­keer rijdt gro­ten­deels aan van­af het bouw­ter­rein van de ver­diep­te lig­ging, dus er wor­den geen par­keer­pro­ble­men in de buurt ver­wacht als gevolg van de werkzaamheden.