De provincie Zuid-Holland stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor aanvullende (bovenwettelijke) hinderbeperkende maatregelen ten behoeve van de tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg. Gedeputeerde Staten hebben dit besluit genomen, mede naar aanleiding van een verzoek van Provinciale Staten. Bij het samenstellen van de aanvullende maatregelen worden nadrukkelijk de bewoners en bedrijven in de buurt van de Tjalmaweg betrokken. Hiervoor doet de provincie nu een oproep aan iedereen om ideeën in te zenden en deel te nemen aan een te vormen werkgroep. De ideeën mogen te maken hebben met zowel de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg als de definitieve situatie. Het indienen van één of meerdere ideeën kan tot en met maandag 29 juni a.s. Eind september 2020 moeten de aanvullende maatregelen worden vastgesteld.

De basis voor het budget voor de aanvullende hinderbeperkende maatregelen is door de provincie tot stand gekomen door twee meermaals gehoorde wensen uit de omgeving:

 • Het realiseren van een tijdelijk, vrijliggend fietspad in de parkstrook ter hoogte van Duinzicht.
 • Een alternatieve inrichting van de parkstrook.

Over deze maatregelen wil de provincie met de omgeving in gesprek, om te bepalen of deze maatregelen het beste aansluiten bij wensen die er leven. Of dat er binnen de hieronder genoemde hoofdthema’s, een andere invulling qua maatregelen wenselijk is.

Vier hoofdthema’s voor ideeën
 1. Het verder verminderen van geluidshinder en extra effecten op luchtkwaliteit voor de direct aanwonenden en basisscholen;
 2. Het zoveel mogelijk voorkomen van hinder voor fietsers;
 3. Het bespoedigen van herstel van de parkstrook na het verwijderen van de tijdelijke weg;
 4. Het stimuleren van groene maatregelen (zowel duurzaam als verbeterde groene inrichting).

De provincie staat ook open voor suggesties die buiten deze thema’s vallen, mits deze gericht zijn op het verminderen van de overlast tijdens de werkzaamheden en/of zich richten op een verbetering van de eindsituatie.

Toetsingscriteria

Ideeën voor maatregelen moeten in ieder geval passen binnen de volgende randvoorwaarden:

 • Ze moeten een relatie hebben met de verbreding van de N206 ir. G. Tjalmaweg;
 • Ze mogen niet leiden tot een langere ingebruikname van de tijdelijke N206 dan nu is voorzien in de planning;
 • Ze mogen niet leiden tot vertraging van vergunningaanvragen en andere (voorbereidende) werkzaamheden;
 • Ze moeten (technisch) uitvoerbaar zijn;
 • Ze moeten passen binnen het beschikbare budget van maximaal 2,5 miljoen euro exclusief BTW.
Welke hinderbeperkende maatregelen treft Boskalis al?

De extra hinderbeperkende maatregelen komen bovenop de maatregelen die Boskalis al treft tijdens de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg. De maatregelen die Boskalis al treft zijn:

 • Terugbrengen van de maximale snelheid op de tijdelijke N206 van 70 naar 50 km/u.
 • Plaatsen van noise-barriers van 2,9 meter hoog langs de gehele noordzijde (dorpszijde) van de tijdelijke verlegging;
 • Bedrukken van de noise-barriers nabij de woningen met een fotoprint;
 • Monitoren van verschillende aspecten (geluid, trillingen en de waterstand) en het treffen van maatregelen indien daar aanleiding voor is;
 • Drukken i.p.v. trillen van de damwanden ter beperking van de geluidsoverlast;
 • Afwikkelen van het overgrote deel van het zware bouwverkeer via het werkterrein (en niet via de tijdelijke N206);
 • Organiseren van een wekelijks spreekuur voor bedrijven en omwonenden in de bouwkeet van Boskalis, op afspraak en zodra een versoepeling van de maatregelen rondom het Coronavirus dit toelaat.
Indienen idee

Het indienen van een idee kan tot en met maandag 29 juni a.s. via de website.

Werkgroepen

Na sluiting van het inzenden van de ideeën, wordt een werkgroep gevormd om de ideeën te bespreken en verder uit te werken. De werkgroep bestaat uit de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Aanmelden voor de werkgroep kan tot en met maandag 29 juni a.s. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de werkgroep zonder een idee te hebben ingediend. Meld je aan voor de werkgroep

De werkgroepsessies vinden plaats in de periode eind juni tot en met september 2020, waarbij de sessies zoveel mogelijk buiten de zomervakantie om worden gepland. In verband met het Coronavirus vinden de sessies digitaal plaats. Indieners van een idee en aanmelders voor de werkgroep ontvangen hiervan na aanmelding een bevestiging. Te zijner tijd volgt nadere informatie.

Vaststelling aanvullende maatregel(en): eind september

Om de maatregelen op tijd toe te kunnen passen, moeten de maatregelen op korte termijn worden bepaald en vastgesteld. Als de maatregelen het beschikbare budget overschrijden, zal een keuze gemaakt moeten worden. De voorgestelde maatregel(en) moeten eind september nog formeel worden vastgesteld door de provincie.

Meer informatie

Voor meer informatie over het participatietraject voor de aanvullende hinderbeperkende maatregelen, klik hier.