De pro­vin­cie Zuid-Hol­land stelt 2,5 mil­joen euro beschik­baar voor aan­vul­len­de (boven­wet­te­lij­ke) hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len ten behoe­ve van de tij­de­lij­ke noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg bij Val­ken­burg. Gede­pu­teer­de Sta­ten heb­ben dit besluit geno­men, mede naar aan­lei­ding van een ver­zoek van Pro­vin­ci­a­le Sta­ten. Bij het samen­stel­len van de aan­vul­len­de maat­re­ge­len wor­den nadruk­ke­lijk de bewo­ners en bedrij­ven in de buurt van de Tjal­ma­weg betrok­ken. Hier­voor doet de pro­vin­cie nu een oproep aan ieder­een om idee­ën in te zen­den en deel te nemen aan een te vor­men werk­groep. De idee­ën mogen te maken heb­ben met zowel de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg als de defi­ni­tie­ve situ­a­tie. Het indie­nen van één of meer­de­re idee­ën kan tot en met maan­dag 29 juni a.s. Eind sep­tem­ber 2020 moe­ten de aan­vul­len­de maat­re­ge­len wor­den vastgesteld.

De basis voor het bud­get voor de aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len is door de pro­vin­cie tot stand geko­men door twee meer­maals gehoor­de wen­sen uit de omgeving:

 • Het rea­li­se­ren van een tij­de­lijk, vrij­lig­gend fiets­pad in de park­strook ter hoog­te van Duinzicht.
 • Een alter­na­tie­ve inrich­ting van de parkstrook.

Over deze maat­re­ge­len wil de pro­vin­cie met de omge­ving in gesprek, om te bepa­len of deze maat­re­ge­len het bes­te aan­slui­ten bij wen­sen die er leven. Of dat er bin­nen de hier­on­der genoem­de hoofdthema’s, een ande­re invul­ling qua maat­re­ge­len wen­se­lijk is.

Vier hoofdthema’s voor ideeën
 1. Het ver­der ver­min­de­ren van geluids­hin­der en extra effec­ten op lucht­kwa­li­teit voor de direct aan­wo­nen­den en basisscholen;
 2. Het zoveel moge­lijk voor­ko­men van hin­der voor fietsers;
 3. Het bespoe­di­gen van her­stel van de park­strook na het ver­wij­de­ren van de tij­de­lij­ke weg;
 4. Het sti­mu­le­ren van groe­ne maat­re­ge­len (zowel duur­zaam als ver­be­ter­de groe­ne inrichting).

De pro­vin­cie staat ook open voor sug­ges­ties die bui­ten deze thema’s val­len, mits deze gericht zijn op het ver­min­de­ren van de over­last tij­dens de werk­zaam­he­den en/​of zich rich­ten op een ver­be­te­ring van de eindsituatie.

Toet­sings­cri­te­ria

Idee­ën voor maat­re­ge­len moe­ten in ieder geval pas­sen bin­nen de vol­gen­de randvoorwaarden:

 • Ze moe­ten een rela­tie heb­ben met de ver­bre­ding van de N206 ir. G. Tjalmaweg;
 • Ze mogen niet lei­den tot een lan­ge­re inge­bruik­na­me van de tij­de­lij­ke N206 dan nu is voor­zien in de planning;
 • Ze mogen niet lei­den tot ver­tra­ging van ver­gun­ning­aan­vra­gen en ande­re (voor­be­rei­den­de) werkzaamheden;
 • Ze moe­ten (tech­nisch) uit­voer­baar zijn;
 • Ze moe­ten pas­sen bin­nen het beschik­ba­re bud­get van maxi­maal 2,5 mil­joen euro exclu­sief BTW.
Wel­ke hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len treft Bos­ka­lis al?

De extra hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len komen boven­op de maat­re­ge­len die Bos­ka­lis al treft tij­dens de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg. De maat­re­ge­len die Bos­ka­lis al treft zijn:

 • Terug­bren­gen van de maxi­ma­le snel­heid op de tij­de­lij­ke N206 van 70 naar 50 km/​u.
 • Plaat­sen van noi­se-bar­riers van 2,9 meter hoog langs de gehe­le noord­zij­de (dorps­zij­de) van de tij­de­lij­ke verlegging;
 • Bedruk­ken van de noi­se-bar­riers nabij de wonin­gen met een fotoprint;
 • Moni­to­ren van ver­schil­len­de aspec­ten (geluid, tril­lin­gen en de water­stand) en het tref­fen van maat­re­ge­len indien daar aan­lei­ding voor is;
 • Druk­ken i.p.v. tril­len van de dam­wan­den ter beper­king van de geluidsoverlast;
 • Afwik­ke­len van het over­gro­te deel van het zwa­re bouw­ver­keer via het werk­ter­rein (en niet via de tij­de­lij­ke N206);
 • Orga­ni­se­ren van een weke­lijks spreek­uur voor bedrij­ven en omwo­nen­den in de bouw­keet van Bos­ka­lis, op afspraak en zodra een ver­soe­pe­ling van de maat­re­ge­len rond­om het Coro­na­vi­rus dit toelaat.
Indie­nen idee

Het indie­nen van een idee kan tot en met maan­dag 29 juni a.s. via de web­si­te.

Werk­groe­pen

Na slui­ting van het inzen­den van de idee­ën, wordt een werk­groep gevormd om de idee­ën te bespre­ken en ver­der uit te wer­ken. De werk­groep bestaat uit de men­sen die zich daar­voor heb­ben aan­ge­meld. Aan­mel­den voor de werk­groep kan tot en met maan­dag 29 juni a.s. Het is ook moge­lijk om deel te nemen aan de werk­groep zon­der een idee te heb­ben inge­diend. Meld je aan voor de werkgroep

De werk­groep­ses­sies vin­den plaats in de peri­o­de eind juni tot en met sep­tem­ber 2020, waar­bij de ses­sies zoveel moge­lijk bui­ten de zomer­va­kan­tie om wor­den gepland. In ver­band met het Coro­na­vi­rus vin­den de ses­sies digi­taal plaats. Indie­ners van een idee en aan­mel­ders voor de werk­groep ont­van­gen hier­van na aan­mel­ding een beves­ti­ging. Te zij­ner tijd volgt nade­re informatie.

Vast­stel­ling aan­vul­len­de maatregel(en): eind september

Om de maat­re­ge­len op tijd toe te kun­nen pas­sen, moe­ten de maat­re­ge­len op kor­te ter­mijn wor­den bepaald en vast­ge­steld. Als de maat­re­ge­len het beschik­ba­re bud­get over­schrij­den, zal een keu­ze gemaakt moe­ten wor­den. De voor­ge­stel­de maatregel(en) moe­ten eind sep­tem­ber nog for­meel wor­den vast­ge­steld door de provincie.

Meer infor­ma­tie

Voor meer infor­ma­tie over het par­ti­ci­pa­tie­tra­ject voor de aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len, klik hier.