Van­daag open­de Jan Nieu­wen­huis, wet­hou­der gemeen­te Oegst­geest, de ten­toon­stel­ling Wand­kunst Toren­vliet. Onder de nog te ver­nieu­wen Toren­vliet­brug wordt wand­kunst aan­ge­bracht. Wet­hou­der Nieu­wen­huis: “De jury heeft geko­zen voor vier ont­wer­pers met heel ver­schil­len­de stij­len voor dit meer dan 100 vier­kan­te meter gro­te kunst­werk. Dan valt er ook echt iets te kie­zen. We zijn heel benieuwd naar de mening van de bewo­ners.”  Van maan­dag 11 t/​m don­der­dag 21 novem­ber 2019 kun­nen bewo­ners en belang­stel­len­den de ont­wer­pen van vier gese­lec­teer­de kun­ste­naars en ont­wer­pers bekij­ken en aan­ge­ven welk ont­werp hen het meest aanspreekt.

De ten­toon­stel­ling is in het gemeen­te­huis van Oegst­geest te bekij­ken, bezoe­kers kun­nen direct hun mening geven. De vier ont­wer­pen zijn ook in het infor­ma­tie­cen­trum en op de web­si­te van de Rijn­land­Rou­te te bekijken.

De prijs­vraag

Dit voor­jaar schreef de pro­vin­cie een prijs­vraag uit voor een kunst­toe­pas­sing voor de wand in de onder­door­gang van de te ver­nieu­wen Toren­vliet­brug in Oegst­geest. Uit de 63 aan­mel­din­gen voor deel­na­me selec­teer­de de jury acht ont­wer­pers voor een pre­sen­ta­tie. Vier ont­wer­pers wer­den gese­lec­teerd om een schets­ont­werp te maken: Michiel Klui­ters, Gabriel Les­ter, San­ja Medic en Mar­tijn Sand­berg. De prijs­vraag is geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met Archi­tec­tuur Lokaal.

Jury

Alle reac­ties die wor­den inge­le­verd, wor­den aan de jury over­legd. De mening van het publiek is onder­deel van de afwe­ging van de jury. Onder voor­zit­ter­schap van Jan Nieu­wen­huis, kiest de jury begin decem­ber het win­nen­de ontwerp.

Meer infor­ma­tie

Je kunt de ont­wer­pen bekij­ken, moti­va­tie van de ont­wer­pers lezen én direct jouw mening geven:

  • Gemeen­te­huis Oegst­geest, Rhijn­gees­ter­straat­weg 13 (tij­dens openingstijden)
  • Infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te, Riet­pol­der­weg 19 te Leid­schen­dam (tij­dens openingstijden)

Meer infor­ma­tie over de prijs­vraag is te vin­den op de web­si­te van Archi­tec­tuur Lokaal.

Rijn­land­Rou­te

De aan­pas­sing van de Toren­vliet­brug maakt deel uit van de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. De Tjal­ma­weg is één van de deel­pro­jec­ten van de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject is ook te vol­gen op onze soci­al media kana­len: Facebook, Twit­ter, Inst­agram.