Het infor­ma­tie­cen­trum over de Rijn­land­Rou­te is geo­pend. Dit is de komen­de jaren dé plek waar bezoe­kers kun­nen zien en bele­ven wat er alle­maal komt kij­ken bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te. Met het ont­hul­len van de gevel met opval­len­de blau­we let­ters ‘i Rijn­land­Rou­te’ was van­daag de ope­ning van het cen­trum door minis­ter Cora van Nieu­wen­hui­zen, gede­pu­teer­de Floor Ver­meu­len en wet­hou­der Mar­ti­ne Lee­wis van Lei­den een feit.

Minis­ter Van Nieu­wen­hui­zen van Infra­struc­tuur en Water­staat: “Het Rijk is inge­stapt in het groot­ste infra­struc­tu­re­le pro­ject van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. De Rijn­land­Rou­te is belang­rijk voor de regio en gaat ervoor zor­gen dat men­sen en goe­de­ren snel­ler op plek van bestem­ming komen. De samen­wer­king is bij­zon­der. Mede­wer­kers van Rijks­wa­ter­staat en de pro­vin­cie wer­ken zij aan zij. De samen­wer­king gaat zo ver dat de pro­vin­cie ook pro­jec­ten van ons uit­voert, name­lijk de ver­bre­ding van de A4 en de A44. In dit infor­ma­tie­cen­trum kun­nen we goed laten zien wat we aan het doen zijn en hoe we de nieu­we weg inpas­sen in de omgeving.”

Na het ont­hul­len van het infor­ma­tie­cen­trum was er voor de aan­we­zi­gen gele­gen­heid om het infor­ma­tie­cen­trum van bin­nen te bekij­ken. Van­af het uit­kijk­punt zijn de werk­zaam­he­den aan de start­schacht, de plek waar medio 2019 de boor­ma­chi­ne start met het boren van de tun­nel, goed te zien.

Floor Ver­meu­len, gede­pu­teer­de Ver­keer en Ver­voer van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land: “Graag blij­ven we goed in gesprek met ieder­een in de regio die meer wil weten over de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te. Daar­om heb­ben we van­daag dit infor­ma­tie­cen­trum geo­pend en hopen dat veel men­sen ons weten te vin­den. Met de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te geven we een enor­me impuls aan de bereik­baar­heid en door­stro­ming van de regio Hol­land Rijn­land. En dit draagt bij aan onze ambi­tie om van Zuid-Hol­land de best bereik­ba­re pro­vin­cie te maken.”

Rijn­land­Rou­te

De Rijn­land­Rou­te is een nieu­we oost-west­ver­bin­ding van Kat­wijk, via de A44, naar de A4 bij Lei­den. De weg lost hui­di­ge knel­pun­ten op en draagt bij aan een bete­re door­stro­ming in de regio Hol­land Rijn­land, met name rond­om Lei­den en Kat­wijk. De pro­vin­cie heeft met de betrok­ken gemeen­ten en ande­re part­ners in de regio veel aan­dacht besteed aan een opti­ma­le inpas­sing van de Rijn­land­Rou­te. Mar­ti­ne Lee­wis, wet­hou­der Duur­zaam­heid, Mobi­li­teit en Beheer Open­ba­re Ruim­te: “Dit infor­ma­tie­cen­trum is een waar­de­vol­le aan­vul­ling op de com­mu­ni­ca­tie met inwo­ners uit de regio en gebrui­kers van de weg.”

De aan­leg van de nieu­we weg, de N434 tus­sen de A44 en de A4, is al zicht­baar. De N434 is 4 km lang en gaat cir­ca 2,5 km onder­gronds via een geboor­de tun­nel onder Voor­scho­ten door. Ter hoog­te van de Leid­se wijk Ste­vens­hof wordt de weg over een leng­te van onge­veer een kilo­me­ter ver­diept aan­ge­legd. Hier­door wor­den de land­schap­pe­lij­ke, waar­de­vol­le pol­ders ten zui­den van Lei­den zoveel moge­lijk ont­zien. De N206 Ir. G. Tjal­ma­weg (tus­sen Kat­wijk en Lei­den) wordt ver­breed en voor een groot deel ver­diept aan­ge­legd. Tot slot wordt de N206 Euro­pa­weg ver­breed; de Lam­me­brug wordt ver­hoogd, zodat deze min­der vaak open hoeft en de door­stro­ming van ver­keer ver­be­tert. Naar ver­wach­ting wordt de Rijn­land­Rou­te eind 2022 opgeleverd.

Open Dag Rijn­land­Rou­te zater­dag 8 sep­tem­ber 2018

Ieder­een is wel­kom op de Open Dag voor de Rijn­land­Rou­te op zater­dag 8 sep­tem­ber van 11.00 tot 16.00 uur. De Open Dag vindt plaats bij het nieu­we infor­ma­tie­cen­trum aan de Riet­pol­der­weg 19 in Leid­schen­dam. Hier kun­nen bezoe­kers zien en bele­ven wat er alle­maal komt kij­ken bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te en hoe de weg er straks uit­ziet. Er is onder ande­re infor­ma­tie over bouw­me­tho­den en tech­niek en bezoe­kers kun­nen een rond­lei­ding vol­gen in het infor­ma­tie­cen­trum en van­af het uit­kijk­punt de vor­de­rin­gen aan het werk bekijken.

Van­af 8 sep­tem­ber is het infor­ma­tie­cen­trum over de Rijn­land­Rou­te iede­re woens­dag, vrij­dag en zater­dag van­af 11.00 tot 15.00 uur geo­pend: www.rijnlandroute.nl/informatiecentrum