Vori­ge week zijn de mede­wer­kers van het infor­ma­tie­cen­trum een inza­me­lings­ac­tie gestart voor het Rode Kruis. Zij zijn over­spoeld met posi­tie­ve reac­ties en voor­al ook bril­len die gedo­neerd zijn.

Mooie opbrengst

Op het inle­ver­punt aan de Riet­pol­der­weg zijn er in totaal 154 bril­len gedo­neerd. Dit zijn alleen de bril­len die men­sen zelf heb­ben gebracht. Naast het inle­ver­punt heb­ben ver­schil­len­de bedrij­ven zoals Horn­bach ook bril­len gedo­neerd. Hier­van zijn de aan­tal­len niet bekend. Zelf heeft het infor­ma­tie­cen­trum de eigen voor­raad, zo’n 100 bril­len, ook gedoneerd.

Cyn­thia van het infor­ma­tie­cen­trum is zicht­baar geë­mo­ti­o­neerd door de actie: “Toen ik dins­dag ging kij­ken, zat er nog maar een enke­le bril in. Maar toen ik don­der­dag ging om de opbrengst te ver­stu­ren zat de con­tai­ner hele­maal vol. In een paar dagen tijd zo veel reac­ties krij­gen op de actie is natuur­lijk fan­tas­tisch! Voor­al door het delen via de ver­schil­len­de soci­al media-kana­len heb­ben wij een goe­de vangst gedaan.

Bedankt

Ieder­een die een steen­tje heeft bij­ge­dra­gen wil­len wij, ook namens het Rode Kruis, heel erg bedan­ken! Wat een mooi gebaar.

Ook wil­len wij de vrij­wil­li­gers van het Rode Kruis bedan­ken voor de snel­le reac­tie op vra­gen en de coör­di­na­tie van deze actie.