Nu het boren van de bei­de tun­nel­bui­zen erop zit, zijn we gestart met het ont­man­te­len van het mate­ri­eel dat nodig was om de boor­grond te ver­wer­ken en af te voe­ren. Er kwam 420.000 m³ boor­grond vrij, dat een mooie her­be­stem­ming heeft gekre­gen pal naast het pro­ject in de Vliet­land plas. De grond is gebruikt voor de her­in­rich­ting van de oevers, waar­door deze weer vei­lig zijn voor recre­a­tie. Door de grond hydrau­lisch te trans­por­te­ren naar een plek vlak in de buurt, heb­ben we 21.000 vracht­wa­gens bespaard.

Het mate­ri­eel dat momen­teel wordt ont­man­teld is de ben­to­niet­schei­dings­in­stal­la­tie, de grond­pers, het sproei­pon­ton op de Vliet­land plas en de ruim 4 kilo­me­ter pijp­lei­ding die nodig was om de grond hydrau­lisch te transporteren.