De pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seert van­af 15 mei 2020 een onli­ne infor­ma­tie­markt in het kader van de ont­werp-ver­gun­nin­gen voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Deze ont­werp-ver­gun­nin­gen lig­gen tot en met 18 juni 2020 ter inzage. 

Omge­vings­ver­gun­ning

Naar aan­lei­ding van het besluit van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land om de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg naar de noord­kant van de Tjal­ma­weg te hand­ha­ven, heeft de gemeen­te Kat­wijk eind april de ont­werp-ver­gun­nin­gen vast­ge­steld. Een omge­vings­ver­gun­ning is nodig om de weg tij­de­lijk te verleggen.

De ont­werp-ver­gun­nin­gen en de bij­be­ho­ren­de docu­men­ten lig­gen tot en met 18 juni 2020 ter inza­ge bij de gemeen­te Kat­wijk. Op de web­si­te van de gemeen­te zijn het ont­werp­be­sluit en de bij­be­ho­ren­de stuk­ken in te zien.

Onli­ne informatiemarkt

Nor­maal gespro­ken zou de pro­vin­cie in het kader van de ver­gun­nings­pro­ce­du­re een infor­ma­tie­avond heb­ben geor­ga­ni­seerd om belang­heb­ben­den te infor­me­ren en vra­gen te beant­woor­den. Van­we­ge de coron­a­maat­re­ge­len is dat nu helaas niet moge­lijk. Toch wil de pro­vin­cie graag deze infor­ma­tie aan­bie­den aan omwo­nen­den en belang­stel­len­den. De pro­vin­cie heeft daar­om samen met de gemeen­te Kat­wijk, het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land en aan­ne­mer Bos­ka­lis een onli­ne infor­ma­tie­markt ingericht.

Onder­wer­pen informatiemarkt

Via een aan­tal video’s is er infor­ma­tie over:

  • Omge­vings­ver­gun­nin­gen tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206
  • Water­ver­gun­ning water­gang in de parkstrook
  • Werk­wij­ze en plan­ning tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206 (inclu­sief een 3D-film­pje met een impres­sie van de tij­de­lij­ke weg)
  • Hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len bouwmethode
  • Fiets­rou­tes tij­dens de werkzaamheden
  • Moni­to­ring tij­dens de werkzaamheden

Omwo­nen­den en belang­stel­len­den zijn van har­te wel­kom om deze video’s te bekij­ken via de pagi­na infor­ma­tie­markt.

Vra­gen en contact

Via de web­si­te kun­nen vra­gen gesteld wor­den en kan een afspraak wor­den gemaakt voor een toe­lich­tend tele­foon- of videogesprek.

Meer infor­ma­tie