In febru­a­ri heeft gede­pu­teer­de Zeven­ber­gen van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land beslo­ten een extern onder­zoek in te stel­len naar aan­lei­ding van een publi­ca­tie in het NRC over sig­na­len van moge­lij­ke mis­stan­den bij de bouw van de Cor­bu­lo­tun­nel. Inmid­dels is meer bekend over de onder­zoeks­com­mis­sie en opdracht die zij gaat uit­voe­ren. Je leest hier meer over in de brief van gede­pu­teer­de Zeven­ber­gen aan de Pro­vin­ci­a­le Sta­ten.