De provincie laat samen met de omgevingsdienst West-Holland en de gemeente Katwijk onderzoek uitvoeren naar het gebruik van Beaumix, de bouwstof die aannemer Boskalis bij de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg toepast. De resultaten van dit onderzoek worden in juni verwacht. Als bevoegd gezag heeft de provincie Zuid-Holland de plicht erop toe te zien dat de Wet bodembescherming wordt nageleefd. Ook is de provincie opdrachtgever aan Boskalis voor het project N206 ir. G. Tjalmaweg. De rollen zijn verdeeld over 2 bestuurders. Zij staan over dit dossier in nauw overleg met elkaar, maar houden deze rollen gescheiden. Het doel is op die manier tot een zorgvuldige aanpak te komen.

Onderzoek door bevoegd gezag (Wet bodembescherming)

Vanuit de rol als bevoegd gezag laat de provincie door een extern onderzoeksbureau in samenwerking met de gemeente Katwijk en de Omgevingsdienst West-Holland onderzoek doen naar het gehalte genormeerde zware metalen in de toegepaste Beaumix. Er worden daarvoor monsters genomen van de Beaumix die nu is toegepast bij de Tjalmaweg. Het doel is erachter te komen of het gehalte van deze metalen voldoet aan de wettelijke normen die daarvoor gelden. Ook wordt onderzocht of deze metalen niet langzaam in het milieu komen.

Ketenonderzoek vanuit opdrachtgeverschap

De provincie heeft in haar rol als opdrachtgever gesprekken gevoerd over Beaumix met aannemer Boskalis. In die gesprekken is ook aangegeven dat er deze maand nog een ketenonderzoek start naar het hele proces van productie tot en met het transport van Beaumix naar het project. Het doel van dit onderzoek is om te controleren of het proces voor de Beaumix die wordt toegepast bij de Tjalmaweg correct is uitgevoerd en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Beaumix

Wij hebben eerder informatie over Beaumix op onze website geplaatst, inclusief de beschikbare keuringsrapporten van het materiaal. Nieuwe keuringsrapporten worden hieraan toegevoegd, zodra deze beschikbaar zijn.

Vervolg

Als in juni de resultaten van beide onderzoeken bekend zijn, wordt duidelijk of er verder maatregelen volgen. De komende periode wordt er geen nieuwe Beaumix toegepast bij het project. Wel wordt op een aantal locaties de al aangebrachte Beaumix deels afgegraven en op andere locaties in het project toegepast.