De pro­vin­cie laat samen met de omge­vings­dienst West-Hol­land en de gemeen­te Kat­wijk onder­zoek uit­voe­ren naar het gebruik van Beau­mix, de bouw­stof die aan­ne­mer Bos­ka­lis bij de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg toe­past. De resul­ta­ten van dit onder­zoek wor­den in juni ver­wacht. Als bevoegd gezag heeft de pro­vin­cie Zuid-Hol­land de plicht erop toe te zien dat de Wet bodem­be­scher­ming wordt nage­leefd. Ook is de pro­vin­cie opdracht­ge­ver aan Bos­ka­lis voor het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg. De rol­len zijn ver­deeld over 2 bestuur­ders. Zij staan over dit dos­sier in nauw over­leg met elkaar, maar hou­den deze rol­len geschei­den. Het doel is op die manier tot een zorg­vul­di­ge aan­pak te komen.

Onder­zoek door bevoegd gezag (Wet bodembescherming)

Van­uit de rol als bevoegd gezag laat de pro­vin­cie door een extern onder­zoeks­bu­reau in samen­wer­king met de gemeen­te Kat­wijk en de Omge­vings­dienst West-Hol­land onder­zoek doen naar het gehal­te genor­meer­de zwa­re meta­len in de toe­ge­pas­te Beau­mix. Er wor­den daar­voor mon­sters geno­men van de Beau­mix die nu is toe­ge­past bij de Tjal­ma­weg. Het doel is erach­ter te komen of het gehal­te van deze meta­len vol­doet aan de wet­te­lij­ke nor­men die daar­voor gel­den. Ook wordt onder­zocht of deze meta­len niet lang­zaam in het mili­eu komen.

Keten­on­der­zoek van­uit opdrachtgeverschap

De pro­vin­cie heeft in haar rol als opdracht­ge­ver gesprek­ken gevoerd over Beau­mix met aan­ne­mer Bos­ka­lis. In die gesprek­ken is ook aan­ge­ge­ven dat er deze maand nog een keten­on­der­zoek start naar het hele pro­ces van pro­duc­tie tot en met het trans­port van Beau­mix naar het pro­ject. Het doel van dit onder­zoek is om te con­tro­le­ren of het pro­ces voor de Beau­mix die wordt toe­ge­past bij de Tjal­ma­weg cor­rect is uit­ge­voerd en vol­doet aan de gel­den­de wet- en regelgeving.

Beau­mix

Wij heb­ben eer­der infor­ma­tie over Beau­mix op onze web­si­te geplaatst, inclu­sief de beschik­ba­re keu­rings­rap­por­ten van het mate­ri­aal. Nieu­we keu­rings­rap­por­ten wor­den hier­aan toe­ge­voegd, zodra deze beschik­baar zijn.

Ver­volg

Als in juni de resul­ta­ten van bei­de onder­zoe­ken bekend zijn, wordt dui­de­lijk of er ver­der maat­re­ge­len vol­gen. De komen­de peri­o­de wordt er geen nieu­we Beau­mix toe­ge­past bij het pro­ject. Wel wordt op een aan­tal loca­ties de al aan­ge­brach­te Beau­mix deels afge­gra­ven en op ande­re loca­ties in het pro­ject toegepast.