Van 19 tot en met 23 novem­ber wordt onder­zoek uit­ge­voerd naar kabels en lei­din­gen op de Vliet­weg tus­sen huis­num­mer 88 en 92. Hier­bij wor­den proef­sleu­ven gegra­ven om vast te stel­len waar de kabels en lei­din­gen zich in de onder­grond bevinden.

De werk­zaam­he­den en planning
De proef­sleu­ven wor­den gegra­ven van maan­dag 19 tot en met vrij­dag 23 novem­ber. Er wordt gewerkt van 09.00 tot 17.00 uur. Het onder­zoek wordt uit­ge­voerd op de rij­baan, in de berm aan de kant van de wonin­gen en op het water. Tij­dens de werk­zaam­he­den kan het ver­keer in bei­de rich­tin­gen om-en-om langs het werk pas­se­ren. Er wor­den ver­keers­re­ge­laars ingezet.

De bewo­ners op de Vliet­weg ont­van­gen maan­dag 5 novem­ber de infor­ma­tie­brief over de werk­zaam­he­den voor het kabels- en leidingenonderzoek.

Ver­nieu­wing oever­be­scher­ming Rijn-Schie­ka­naal van­af begin 2019
Het onder­zoek naar de kabels en lei­din­gen is nodig ter voor­be­rei­ding op de ver­nieu­wing van de oever­be­scher­ming van het Rijn-Schie­ka­naal. De werk­zaam­he­den hier­voor wor­den van­af begin vol­gend jaar uit­ge­voerd. De omge­ving ont­vangt hier­over tegen die tijd nade­re informatie.