Ook tij­dens de avond­klok gaat het werk aan de tun­nel onver­min­derd door, zowel over­dag als ’s nachts.

Als rond 18.00 uur de laat­ste zand­wa­gens en tun­nel­af­bou­wers de tun­nel heb­ben ver­la­ten is het de beurt aan het team dat de kabel­ko­kers inricht. Er moet kilo­me­ters aan kabel­go­ten wor­den aan­ge­bracht, om ervoor te zor­gen dat alle tech­ni­sche instal­la­ties zoals ver­lich­ting, brand­meld­sys­te­men en camera’s op elkaar wor­den aan­ge­slo­ten. Maar ook de brand­blus­lei­ding en de vuil­wa­ter­af­voer­lei­ding krij­gen een plek­je in deze onder­grond­se ruim­te. De kabel­ko­ker is 2,5 meter hoog en zo’n 2 meter breed, groot genoeg voor alle kabels, lei­din­gen en sys­te­men, maar ook voor onze mon­teurs om er door­heen te lopen. Deze week namen we een kijkje!