De gemeen­te Lei­den heeft een ver­gun­ning ver­leend voor de toe­kom­sti­ge lei­ding­tra­cés van de man­tel­bui­zen voor de kabels en lei­din­gen in het pro­ject­ge­bied van de Euro­pa­weg. De werk­zaam­he­den bestaan uit onder­grond­se boringen. 

De ver­gun­ning­aan­vraag met kaar­ten van de loca­ties voor de lei­ding­tra­cés is te vin­den op de web­si­te van de gemeen­te Leiden.

Kabels en leidingen

In het pro­ject­ge­bied lig­gen ruim 400 kabels en lei­din­gen, waar­van er 300 ver­legd moe­ten wor­den voor de werk­zaam­he­den. Er lig­gen onder ande­re gas­lei­din­gen, water­lei­din­gen en elek­tri­ci­teits­ka­bels, maar ook tele­foon­ka­bels en kabels voor tele­vi­sie en inter­net. Het groot­ste deel van de ver­leg­gin­gen in het pro­ject­ge­bied vindt plaats door mid­del van gestuur­de borin­gen. Met deze tech­niek kun­nen de kabels en lei­din­gen met min­der over­last voor de omge­ving over een gro­te afstand en onder water­gan­gen wor­den ver­legd; er hoeft min­der gegra­ven te wor­den. In de gestuur­de borin­gen wor­den man­tel­bui­zen aan­ge­bracht voor de diver­se net­be­heer­ders. Man­tel­bui­zen zijn lege omhul­len­de bui­zen waar­in de diver­se kabels en lei­din­gen geplaatst wor­den om daar­mee deze kabels en lei­din­gen uit het werk­ge­bied te halen.

Op deze manier hoeft de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer tij­dens de uit­voe­rings­fa­se bij­na geen reke­ning te hou­den met de ver­leg­ging van kabels en leidingen.

Werk­zaam­he­den

De ver­wach­ting is dat de werk­zaam­he­den voor het ver­leg­gen van de kabels en lei­din­gen van­af april 2021 plaats­vin­den. Voor­af­gaand aan de werk­zaam­he­den wor­den belang­heb­ben­den geïn­for­meerd over de werk­wij­ze, even­tu­e­le gevol­gen en de planning.

Sche­ma­ti­sche weer­ga­ve van de onder­grond­se leidingtracés