Over de Rijn­land­Rou­te2019-10-11T11:44:42+01:00

Voor­ne­men tot gun­ning eer­ste deel bouw Rijn­land­Rou­te

13 decem­ber 2016|N434 / A44 / A4, Over de Rijn­land­Rou­te|

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is voor­ne­mens het eer­ste deel van de Rijn­land­Rou­te te gun­nen aan aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5. Comol5 wordt ver­ant­woor­de­lijk voor de ombouw van knoop­punt Lei­den West, de bouw van de nieu­we N434 en de aan­pas­sin­gen aan de A4 en de A44 ten behoe­ve van de Rijn­land­Rou­te.

Zoek op onder­werp

Blijf op de
hoog­te van ons
laat­ste nieuws

Ont­vang upda­tes van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!

Select List(s)*

Lukt aan­mel­den niet? Mail je gege­vens en de onder­wer­pen waar je upda­tes voor wilt ont­van­gen naar info@rijnlandroute.nl