N206 Tjal­ma­weg2019-10-11T10:40:33+02:00

Prijs­vraag Wand­kunst Toren­vliet­brug: nog vier ont­wer­pers in de race

19 sep­tem­ber 2019|N206 Tjal­ma­weg, Over de Rijn­land­Rou­te|

Op 18 sep­tem­ber selec­teer­de de jury vier ont­wer­pers om een plan te maken voor de onder­door­gang van de Toren­vliet­brug. Aan Michiel Klui­ters, Gabriel Les­ter, San­ja Medic en Mar­tijn Sand­berg is gevraagd om een schets­ont­werp te maken voor een wand­kunst­werk onder de Toren­vliet­brug.

Terug­blik par­ti­ci­pa­tie­avond Park­strook Tjal­ma­weg 17 sep­tem­ber 2019

18 sep­tem­ber 2019|N206 Tjal­ma­weg, Over de Rijn­land­Rou­te|

Zo’n 35 bewo­ners bewo­ners uit o.a. de wijk Duin­zicht en Veld­zicht waren aan­we­zig om met de land­schaps­ar­chi­tec­ten van Bos­ka­lis en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land hun wen­sen en idee­ën voor de inrich­ting van de park­strook, ten noor­den van de Tjal­ma­weg, ver­der te bespre­ken.