Op de A44 rich­ting Amster­dam wordt net na knoop­punt Omme­dijk een apar­te op- en afrit aan­ge­legd voor het bouw­ver­keer. Deze op- en afrit sluit direct aan op de bouw­weg naar de ont­vangst­schacht van de tun­nel­boor­ma­chi­ne en de plek waar de ver­diep­te lig­ging wordt gebouwd. De voor­zie­ning is uit­slui­tend bedoeld voor bouw­ver­keer, en wordt aan­ge­legd zodat het bouw­ver­keer nage­noeg geen gebruik hoeft te maken van de paral­lel­weg Rijksstraatweg-oost.

Nacht­werk­zaam­he­den
Ter voor­be­rei­ding op de aan­leg van de op- en afrit wor­den er bar­riers geplaatst langs de rech­ter rij­strook en wor­den bos­scha­ges en bomen wor­den ver­wij­derd. Om dit werk goed uit te kun­nen voe­ren, wordt er tij­dens de werk­zaam­he­den tij­de­lijk één rij­strook afge­slo­ten. Dit gebeurt in de avond en nacht van woens­dag 29 op don­der­dag 30 novem­ber* as. Op deze manier onder­vindt het ver­keer hier­van zo min moge­lijk hinder.

Aan­leg op- en afrit en ver­wij­de­ren barriers
Van­af don­der­dag 30 novem­ber wordt er over­dag gewerkt aan de op- en afrit. De werk­zaam­he­den bestaan voor­na­me­lijk uit het aan­bren­gen van grond, het asfal­te­ren van de weg, het aan­bren­gen van belij­ning en het plaat­sen van vang­rails en bebording.
Naar ver­wach­ting wordt de op- en afrit op dins­dag 15 decem­ber in gebruik geno­men. De nacht ervoor, van 14 op 15 decem­ber, wordt er weer één rij­strook afge­zet om de bar­riers te verwijderen.

Direct omwo­nen­den ont­van­gen op 23 novem­ber een infor­ma­tie­brief.
* Upda­te 27/​11: de werk­zaam­he­den zijn ver­plaatst naar woens­dag 29 novem­ber. Direct omwo­nen­den ont­van­gen hier­over 28 novem­ber een brief.

Klik om te vergroten