Van vrij­dag­avond 13 tot en met maan­dag­och­tend 16 sep­tem­ber is de A44 tus­sen Was­se­naar en Lei­den afge­slo­ten wegens regu­lier onder­houd door Rijks­wa­ter­staat ter hoog­te van Was­se­naar. Wij maken voor de Rijn­land­Rou­te gebruik van deze afslui­ting door in dat week­end ook werk­zaam­he­den op de A44 uit te voe­ren. Dit heeft als voor­deel dat er aan een stuk door en dus ook over­dag kan wor­den gewerkt, in plaats van dat het werk (op een ander moment, bij­voor­beeld door­de­weeks) alleen in de rela­tief kor­te nach­ten moet wor­den uitgevoerd.

De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd op de A44 op het deel net voor de bouw­af­rit (gezien van­uit de rich­ting Was­se­naar). De werk­zaam­he­den bestaan onder meer uit het weg­fre­zen en opnieuw aan­bren­gen van asfalt, grond­werk, rio­le­rings­werk, het ver­wij­de­ren en aan­bren­gen van gelei­de­rail en het aan­bren­gen van de belij­ning. Dit gebeurt ter voor­be­rei­ding op het ver­leg­gen van de A44 voor de ver­de­re bouw van knoop­punt Omme­dijk. Met name het weg­fre­zen van het asfalt en het aan­bren­gen van de gelei­de­rail kan hoor­baar zijn in de omge­ving, ook afhan­ke­lijk van de loca­tie en de windrichting.