In juni 2019 start de Tun­nel­boor­ma­chi­ne (TBM), van 100 meter lang en 11 meter hoog, ter hoog­te van het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land met het boren van de eer­ste tun­nel voor de Rijn­land­Rou­te. Voor­dat deze tun­nel­boor­ma­chi­ne de eer­ste meters aflegt, wordt zij inge­ze­gend. Dit is een oude tra­di­tie ter bescher­ming van mijn­wer­kers en tun­nel­bou­wers. Vol­gens de tra­di­tie krijgt de boor ook een naam, anders kan er niet wor­den gestart met boren. Daar­om orga­ni­seert de pro­vin­cie Zuid-Hol­land in samen­wer­king met aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5 een naamwedstrijd.

Hulp gevraagd aan scholen

Aan een aan­tal voor­af gese­lec­teer­de scho­len langs het tra­cé van de Rijn­land­Rou­te is gevraagd om mee te doen. Floor Ver­meu­len, gede­pu­teer­de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en jury­lid, richt zich daar­voor tot de leer­lin­gen uit groep 6, 7 en 8: “Ik wil jul­lie vra­gen om mij hier­bij te hel­pen. Bedenk een naam voor de TBM en mis­schien staat die naam dan wel op de boor­ma­chi­ne die gaat boren!”. Een des­kun­di­ge jury met ver­te­gen­woor­di­gers van de pro­vin­cie en aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5 beoor­deelt alle inzen­din­gen en kiest maxi­maal 5 namen uit. Bij de beoor­de­ling van de namen kijkt de jury of de namen cre­a­tief, inspi­re­rend en aan­spre­kend zijn.

Ieder­een mag stemmen

Van­af 10 april zijn de bes­te namen op www.rijnlandroute.nl te vin­den en dan mag ieder­een via de site of in het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te zijn of haar voor­keur aan­ge­ven. De naam met de mees­te stem­men wordt dan de defi­ni­tie­ve naam van de TBM.

Spe­ci­a­le Tunnelboordagen

Scho­len langs het tra­cé van de toe­kom­sti­ge Rijn­land­Rou­te krij­gen - als de wed­strijd loopt - de kans om deel te nemen aan de spe­ci­a­le Tun­nel­boor­da­gen in het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te. Er is een gra­tis en leuk pro­gram­ma voor groep 6, 7 en 8 samen­ge­steld, gericht op het tun­nel­boor­pro­ces. Dit edu­ca­tie­ve pro­gram­ma blijft ook na de wed­strijd beschik­baar voor scholen.

Unie­ke prijs

De klas die de win­nen­de naam ver­zint, krijgt een unie­ke kans om aan­we­zig te zijn bij de inze­ge­ning van de Tun­nel­boor­ma­chi­ne en mag de zelf ver­zon­nen naam van de nieu­we TBM ont­hul­len. Dit zal net voor de start van het boren plaatsvinden.