Aan­ne­mer

Comol5

Comol5 is een inter­na­ti­o­na­le aan­ne­mers­com­bi­na­tie van de TBI-onder­ne­min­gen Mobi­lis B.V. en Croonwolter&dros B.V., VINCI Con­struc­ti­on Grands Pro­jets S.A.S. en DEME Infra Mari­ne Con­trac­tors B.V.

Comol5 en duur­zaam onder­ne­mer­schap
Comol5 vindt het van­uit haar maat­schap­pe­lij­ke func­tie belang­rijk om invul­ling te geven aan duur­zaam onder­ne­mer­schap.

Ook is Comol5 aan­ge­slo­ten bij de stich­ting Bewus­te Bou­wers en volgt de gedrags­co­de van deze stich­ting.

Mobi­lis

Als civie­le bou­wer biedt Mobi­lis van­uit een ster­ke maat­schap­pe­lij­ke betrok­ken­heid oplos­sin­gen voor vraag­stuk­ken op het gebied van infra­struc­tuur, water en indu­strie. Hier­bij staat cen­traal het aan­gaan van een duur­za­me en trans­pa­ran­te rela­tie met opdracht­ge­vers en samen­wer­ken­de par­tij­en.

Mobi­lis bouwt van vraag naar oplos­sing
In dit pro­ces bren­gen wij onze cre­a­ti­vi­teit in om ver­vol­gens samen met u te komen tot resul­taat.

Kern­woor­den in ons werk- en denk­pro­ces zijn effi­ci­ën­tie en kos­ten­be­heer­sing, waar­bij het pro­ject­be­lang altijd voor­op staat. Om de pro­ject­fa­sen ade­quaat en kos­tenop­ti­maal te door­lo­pen, ont­wik­ke­len wij voort­du­rend onze ken­nis en staan wij aan de basis van onze inno­va­tie. Alle facet­ten die in een pro­ject aan bod komen, zijn con­stant aan ver­nieu­wing onder­he­vig: van ont­werp tot uit­voe­ring, van con­tract­vorm tot risi­co- en con­tract­be­heer­sing.

Wij staan voor onze pro­jec­ten en voe­len gro­te ver­ant­woor­de­lijk­heid voor het eind­re­sul­taat. Wij zijn trots op wat wij tot stand bren­gen.

Mobi­lis is onder­deel van TBI.

Croonwolter&dros

Croonwolter&dros loopt al meer dan 140 jaar voor­op bij nieu­we ont­wik­ke­lin­gen. Ook in deze tijd, waar­in de rol van tech­niek steeds belang­rij­ker wordt, zijn wij een aan­ja­ger van nieu­we tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen. We heb­ben de ken­nis, de erva­ring en het vak­man­schap om intel­li­gen­te sys­te­men en inte­gra­le, duur­za­me oplos­sin­gen te beden­ken, te ont­wik­ke­len, te imple­men­te­ren, te behe­ren en te onder­hou­den..

Van­uit het mot­to ‘Intel­li­gen­tie door Tech­no­lo­gie’ draagt Croonwolter&dros met intel­li­gen­te tech­no­lo­gi­sche elektrotechnische‑, werk­tuig­bouw­kun­di­ge- en auto­ma­ti­se­rings- en infor­ma­ti­se­rings­op­los­sin­gen bij aan het duur­zaam pres­te­ren van haar klan­ten. Met deze intel­li­gen­te, zelf­den­ken­de en ‑leren­de sys­te­men wor­den pro­ces­sen in of van objec­ten, zoals sche­pen, tun­nels, gebou­wen en fabrie­ken, effi­ci­ën­ter en effec­tie­ver.

Croonwolter&dros komt voort uit de fusie van Croon en Wol­ter & Dros. Croon was gespe­ci­a­li­seerd in elek­tro­tech­niek en auto­ma­ti­se­ring. Wol­ter & Dros was gespe­ci­a­li­seerd in werk­tuig­bouw­kun­de en meet- en regel­tech­niek. Met een rij­ke his­to­rie van 140 jaar Croon en 141 jaar Wol­ter & Dros zijn de onder­ne­min­gen samen goed voor meer dan 280 jaar erva­ring in de tech­niek en ope­re­ren nu onder de merk­naam Croonwolter&dros.

Met een omzet van 550 mil­joen en 3.000 mede­wer­kers is Croonwolter&dros het groot­ste in elek­tro­tech­niek, werk­tuig­bouw­kun­de, auto­ma­ti­se­ring en infor­ma­ti­se­ring gespe­ci­a­li­seer­de bedrijf van Neder­land. Croonwolter&dros is actief in de vol­gen­de mark­ten: Uti­li­teits­bouw, Indu­strie, Infra en Mari­ne & Off­sho­re en heeft ves­ti­gin­gen in heel Neder­land.

Croonwolter&dros is onder­deel van TBI.

Dim­co

DEME is a world lea­der in the high­ly spe­ci­a­li­sed fields of dred­ging, mari­ne engi­nee­ring and envi­ron­men­tal remediation.The Group can build on more than 140 years of know-how and expe­rien­ce and has fos­te­red a pio­nee­ring appro­ach throug­hout its his­to­ry, being a front run­ner in inno­va­ti­on and new tech­no­lo­gies.

Alt­hough DEME’s acti­vi­ties ori­gi­na­ted with its core dred­ging busi­ness, the port­fo­lio diver­si­fied sub­stan­ti­al­ly over the deca­des. Today’s acti­vi­ties encom­pass dred­ging, land recla­ma­ti­on, hydrau­lic engi­nee­ring, ser­vi­ces for the off­sho­re oil & gas and rene­wa­ble ener­gy indu­stries and envi­ron­men­tal works. DEME’s visi­on is to work towards a sustai­na­ble futu­re by offe­ring solu­ti­ons for glo­bal, world­wi­de chal­len­ges: rising sea levels, cli­ma­te chan­ge, the tran­si­ti­on towards rene­wa­ble ener­gy, pol­lu­ted rivers and soils, gro­wing popu­la­ti­on and the scar­ci­ty of natu­ral resour­ces.

Whi­le the company’s roots are in Bel­gi­um, DEME has built a strong pre­sen­ce in all of the world’s seas and con­ti­nents, ope­ra­ting in more than 90 coun­tries world­wi­de. DEME can rely on 4,600 high­ly skil­led pro­fes­si­o­nals across the glo­be. With a ver­sa­ti­le fleet of over 100 main ves­sels, back­ed by a broad ran­ge of auxi­li­a­ry equip­ment, DEME can pro­vi­de solu­ti­ons for even the most com­plex pro­jects.

Vin­ci

VINCI’s busi­ness acti­vi­ties are posi­ti­o­ned at the inter­sec­ti­on of mobi­li­ty, urban devel­op­ment and ener­gy tran­si­ti­on. Thanks to its abi­li­ty to inte­gra­te its know-how as inves­tor, buil­der, ope­ra­tor and ser­vi­ce pro­vi­der, VINCI is par­ti­cu­lar­ly well pla­ced to meet the­se chal­len­ges in matu­re and emer­ging eco­no­mies ali­ke.

To ensu­re the long-term suc­cess of our busi­ness model, VINCI stri­ves to cre­a­te long-term value for its cus­to­mers, sha­re­hol­ders, employ­ees, part­ners and soci­e­ty at lar­ge. Abo­ve and beyond eco­no­mic per­for­man­ce, VINCI is com­mit­ted to the envi­ron­men­tal, work­for­ce-rela­ted and soci­al per­for­man­ce of its busi­ness acti­vi­ties.