De N434 is een nieu­we oost-west­ver­bin­ding tus­sen de A44 en de A4 bij Lei­den. De weg bestaat uit een cir­ca 2,5 kilo­me­ter lan­ge tun­nel en een ver­diep­te lig­ging van onge­veer 1,4 kilo­me­ter. De N434 sluit met twee nieu­we knoop­pun­ten aan op de bestaan­de rijks­we­gen. Ook delen van de A44 en de A4 wor­den aangepast.
..
..

Ver­bre­ding-A44

Zowel rich­ting Amster­dam als rich­ting Den Haag wordt de A44 tus­sen de aan­slui­ting Lei­den-West en knoop­punt Omme­dijk ver­breed naar 2x4 rij­stro­ken. Daar­voor is ook een nieu­we twee­de brug naast de bestaan­de Oude Rijn­brug nodig.
..
..
..
..
..
..

Her­in­rich­ting aan­slui­ting Leiden-West

De aan­slui­ting Lei­den-West ver­an­dert fors. Hier komt ver­keer van en naar ver­schil­len­de rich­tin­gen samen: Amster­dam, Den Haag, Kat­wijk en Lei­den. Door de nieu­we inrich­ting wor­den ver­keers­stro­men zoveel moge­lijk van elkaar geschei­den en kan het ver­keer beter door­stro­men. Dat komt mede door­dat er meer (vrije) rechts­af­be­we­gin­gen bij komen en links­af­be­we­gin­gen ver­val­len. Ver­keer kruist elkaar daar­door een stuk minder.
..
..
..
Routes diamantaansluiting

Tij­de­lij­ke ver­keers­si­tu­a­tie Leiden-West

De aan­slui­ting van de A44 op de N206 bij Lei­den-West wordt opnieuw inge­richt. Tij­dens de werk­zaam­he­den wordt daar­voor tij­de­lijk gebruik gemaakt van een ‘gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting’. Het ver­keer rijdt een stuk­je aan de lin­ker­kant van de weg. Ver­keers­lich­ten, belij­ning, ver­keers­bor­den en zicht­scher­men tus­sen de rij­ba­nen lei­den het ver­keer vei­lig over deze tij­de­lij­ke aan­slui­ting. Fiet­sers en voet­gan­gers wor­den omge­leid via de Ples­man­laan, de Ein­stein­laan en de Robert Boyleweg.
..

Simu­la­tie­film­pjes

Op de pagi­na dia­man­taan­slui­ting staan simu­la­tie­film­pjes van enke­le rou­tes door de gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting. Des­kun­di­gen en weg­ge­brui­kers heb­ben in een vir­tu­e­le omge­ving voor­af onder­zocht of de situ­a­tie vei­lig en dui­de­lijk is voor de weggebruikers.
..
..

Nieuw knoop­punt Omme­dijk (A44)

Voor de aan­slui­ting van de N434 op de A44 komt een nieuw trom­pet­knoop­punt tus­sen Was­se­naar en Lei­den: knoop­punt Omme­dijk. De nieu­we weg­ver­bin­ding gaat onder de A44 door. Zo blijft het open zicht zoveel moge­lijk behou­den en blijft de geluids­over­last beperkt. Onder de A44 komt een fiets­ver­bin­ding, gecom­bi­neerd met een fau­nap­as­sa­ge. Dank­zij de fau­nap­as­sa­ge kun­nen klei­ne zoog­die­ren en amfi­bie­ën vei­lig van de ene naar de ande­re kant.
..
..
..

Tun­nel en ver­diep­te ligging

De weg ligt over een leng­te van cir­ca 1,4 kilo­me­ter ver­diept in het land­schap. De tun­nel is cir­ca 2,5 kilo­me­ter lang en gaat onder Voor­scho­ten en het Rijn-Schie­ka­naal (de Vliet) door. In de Oost­vliet­pol­der komt de N434 weer boven de grond. Op het diep­ste punt ligt de boven­kant van de tun­nel 20 meter onder de grond. De aan­leg van de tun­nel is een enor­me klus.
..
..
..
..

Nieuw knoop­punt Hof­vliet (A4)

Ten noor­den van recre­a­tie­ge­bied Vliet­land komt een nieuw knoop­punt: Hof­vliet. Hier sluit de N434 aan op de A4. Er komen twee via­duc­ten over de A4 heen. De A4 wordt hier­voor rich­ting de Oost­vliet­pol­der ver­plaatst. Zo blij­ven de Meer­bur­ger­wa­te­ring en de pol­der­mo­len Zel­den van Pas­se behou­den. Het knoop­punt is een zoge­naamd half ster­knoop­punt: auto­mo­bi­lis­ten uit ver­schil­len­de rich­tin­gen kun­nen hier alle kan­ten op.
..
..
..

Her­in­rich­ting en ver­bre­ding A4

Tus­sen de aan­slui­ting Zoe­ter­wou­de-Dorp en het nieu­we knoop­punt Hof­vliet wordt de A4 opnieuw inge­richt. De bestaan­de paral­lel­rij­ba­nen wor­den aan bei­de kan­ten ver­lengd tot aan knoop­punt Hof­vliet. De hoofd­rij­ba­nen en de paral­lel­rij­baan krij­gen elk twee rij­stro­ken. Zowel rich­ting Amster­dam als rich­ting Den Haag wordt de A4 tus­sen knoop­punt Hof­vliet en N14 (Leid­schen­dam) naar bin­nen toe ver­breed naar 2x4 rijstroken.