De hui­di­ge plan­ning is dat de Rijn­land­Rou­te eind 2022 klaar is. Hier­voor wordt het pro­ject in 3 delen gere­a­li­seerd en wordt het pro­ject in 3 con­trac­ten in de markt gezet:

  1. het boor­tun­nel­tra­cé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knoop­pun­ten Hof­vliet en Omme­dijk en de aan­slui­ting Lei­den-West;
  2. ir. G. Tjal­ma­weg in Kat­wijk;
  3. Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Lei­den.
N206 ir. G. Tjal­ma­weg — Kat­wijk

De pro­vin­cie heeft de ambi­tie om de recon­struc­tie van de ir. G. Tjal­ma­weg snel aan te pak­ken. Dit dient de vol­gen­de twee doe­len:

  • de hui­di­ge capa­ci­teits­pro­ble­men op de N206 wor­den zo eer­der opge­lost;
  • onder het mot­to ‘eerst bewe­gen, dan bou­wen’ is de ir. G. Tjal­ma­weg voor­be­reid op de komst van de nieu­we woon­wijk op de Pro­ject­lo­ca­tie Val­ken­burg.
De plan­ning is (onder voor­be­houd):
Medio 2019 Ver­leg­ging water­lei­ding door Dunea en ver­leg­ging gas­lei­din­gen door Gas­unie
Begin 2020 Start (voor­be­rei­den­de) werk­zaam­he­den door aan­ne­mer
Medio 2022 Pro­ject afge­rond