De hui­di­ge plan­ning is dat de Rijn­land­Rou­te medio 2023 klaar is. Hier­voor wordt het pro­ject in 3 delen gere­a­li­seerd en wordt het pro­ject in 3 con­trac­ten in de markt gezet:

  1. het boor­tun­nel­tra­cé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knoop­pun­ten Hof­vliet en Omme­dijk en de aan­slui­ting Lei­den-West;
  2. ir. G. Tjal­ma­weg in Kat­wijk;
  3. Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Lei­den.
N206 ir. G. Tjal­ma­weg — Kat­wijk

De pro­vin­cie past de N206 ir. G. Tjal­ma­weg aan, met als doel:

  • de hui­di­ge capa­ci­teits­pro­ble­men op de N206 op te los­sen;
  • de ir. G. Tjal­ma­weg voor te berei­den op de komst van de nieu­we woon­wijk op Pro­ject­lo­ca­tie Val­ken­burg, onder het mot­to ‘eerst bewe­gen, dan bou­wen’.

De N206 ir. G. Tjal­ma­weg is naar ver­wach­ting medio 2023 afge­rond (onder voor­be­houd).