Onder­zoek tij­de­lij­ke ver­leg­ging N2062019-11-26T15:28:07+01:00

Onder­zoek tij­de­lij­ke ver­leg­ging N206

Voor de aan­leg van de ver­nieuw­de Tjal­ma­weg is een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 nood­za­ke­lijk. Bos­ka­lis gaat de werk­zaam­he­den uit­voe­ren op de loca­tie van de hui­di­ge Tjal­ma­weg om zo een water­dich­te folie­con­struc­tie aan te bren­gen voor de (ver­diep­te) lig­ging van de Tjal­ma­weg. Een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 aan de noord­zij­de van de Tjal­ma­weg maakt deel uit van de aan­bie­ding van Bos­ka­lis.

..
Op ver­zoek van bewo­ners en de gemeen­te Kat­wijk voert de pro­vin­cie Zuid-Hol­land onder­zoek uit naar de moge­lijk­he­den van een zui­de­lij­ke ver­leg­ging van de tij­de­lij­ke N206. Vari­an­ten van een zui­de­lij­ke ver­leg­ging wor­den op een gelijk­waar­di­ge manier onder­zocht en getoetst als de ver­leg­ging aan de noord­zij­de. De gemeen­te Kat­wijk wordt bij het onder­zoek betrok­ken. Tij­dens het onder­zoek gaan de ver­gun­nings­aan­vra­gen en voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den door aan­ne­mer Bos­ka­lis zoveel als moge­lijk door om even­tu­e­le ver­tra­ging en ver­tra­gings­kos­ten te beper­ken. Er wor­den geen werk­zaam­he­den uit­ge­voerd die een zui­de­lij­ke vari­ant onmo­ge­lijk maken.

Rand­voor­waar­den

Het pro­vin­cie­be­stuur heeft in over­leg met de gemeen­te Kat­wijk een aan­tal rand­voor­waar­den gesteld aan het onder­zoek:

  • Vari­an­ten van een zui­de­lij­ke ver­leg­ging wor­den uit­ge­werkt tot een ver­ge­lijk­baar detail­ni­veau als de noord­va­ri­ant;
  • Uit­voe­ring van het hui­di­ge ont­werp van Bos­ka­lis voor de ver­diep­te lig­ging ligt vast t.a.v. metho­de en ruim­te­be­slag;
  • Er vindt geen ont­ei­ge­ning plaats voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging aan de zuid­kant. De beschik­baar­heid van gron­den moet gega­ran­deerd zijn;
  • Maxi­maal door­loop­tijd onder­zoek betreft 3 maan­den, tot uiter­lijk 31 janu­a­ri 2020.
Plan­ning van het onder­zoek

2e helft novem­ber: Start onder­zoek met een ver­ken­ning, ont­werp van vari­an­ten en afstem­ming met de omge­ving (infor­ma­tie­ta­fels 26/27 novem­ber).
December/jan 2020: Uit­voe­ren onder­zoe­ken
Janu­a­ri 2020: Terug­kop­pe­len voort­gang onder­zoek
Eind jan 2020: Rap­por­ta­ge van het onder­zoek gereed
Na 31 jan 2020: Besluit­vor­ming door bestuur van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land

Besluit­vor­ming

Aan de hand van diver­se afwe­gings­cri­te­ria wor­den alle vari­an­ten onder­zocht en ver­vol­gens in een ver­ge­lij­kings­ta­bel, ook wel TOM (Tra­de Off Matrix) ver­werkt. Deze TOM maakt onder­deel uit van het onder­zoeks­rap­port, dat eind janu­a­ri wordt opge­le­verd. Na afron­ding van het onder­zoek neemt het bestuur van de pro­vin­cie een besluit over de loca­tie van de tij­de­lij­ke N206 tij­dens de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den.

Omge­ving

Van­af de start van het onder­zoek zijn de omge­ving en belang­heb­ben­den betrok­ken. Zij wor­den actief bij de inhoud van het onder­zoek betrok­ken en regel­ma­tig over de voort­gang geïn­for­meerd. Dat gebeurt via brie­ven, infor­ma­tie­avon­den, per­soon­lij­ke gesprek­ken en gesprek­ken met ver­te­gen­woor­di­gers van­uit de omge­ving.

Voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den voor defi­ni­tie­ve situ­a­tie

Met de gemeen­te Kat­wijk is afge­spro­ken dat tij­dens het onder­zoek de ver­gun­ning­aan­vra­gen en voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den zoveel als moge­lijk door­gaan. Aan­ne­mer Bos­ka­lis is inmid­dels gestart met voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den. Deze zijn voor­al gericht op de aan­pas­sin­gen van de Tjal­ma­weg naar de defi­ni­tie­ve situ­a­tie. Hier­bij is de afspraak gemaakt dat tij­dens het onder­zoek geen werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd die een zui­de­lij­ke vari­ant onmo­ge­lijk maken.

Som­mi­ge ver­gun­nin­gen heb­ben te maken met werk­zaam­he­den voor een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 aan de noord­kant. Bos­ka­lis heeft deze ver­gun­ning­aan­vra­gen inmid­dels aan­ge­vraagd, zodat de gemeen­te de aan­vraag alvast inhou­de­lijk kan beoor­de­len. De gemeen­te heeft aan­ge­ge­ven dat het besluit over de ont­werp omge­vings­ver­gun­ning pas door het col­le­ge van B&W wordt geno­men als de resul­ta­ten van het onder­zoek bekend zijn.

Meer infor­ma­tie en vra­gen

Op deze pagi­na staat alle infor­ma­tie en actu­e­le nieuws­be­rich­ten over het onder­zoek. Het onder­zoek kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter en Inst­agram. Vra­gen zijn wel­kom via info@rijnlandroute.nl
Voor actu­e­le infor­ma­tie over het onder­zoek en het pro­ject kan ieder­een zich abon­ne­ren op de nieuws­al­erts van de Rijn­land­Rou­te en N206 ir. G. Tjal­ma­weg.

Brie­ven naar de omge­ving

Over o.a. het onder­zoek en werk­zaam­he­den van Bos­ka­lis en wor­den brie­ven ver­stuurd. U vindt deze hier.

Meer over het onder­zoek