Nieuws2019-08-01T14:09:39+02:00

Par­ti­ci­pa­tie­avond N206 Ir. G. Tjal­ma­weg

25 juli 2019|N206 Tjal­ma­weg, Alles|

Bos­ka­lis en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seer­den op 17 juli een eer­ste par­ti­ci­pa­tie­ses­sie voor de inrich­ting van de Parkstrook/snelfietspad en de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg. De avond was goed bezocht, zo’n 60 inwo­ners had­den zich aan­ge­meld om te luis­te­ren, mee te pra­ten en vra­gen te stel­len.

8 ont­wer­pers naar vol­gen­de fase prijs­vraag Wand­kunst Toren­vliet­brug

24 juli 2019|N206 Tjal­ma­weg, Alles|

In samen­wer­king met de gemeen­te Oegst­geest schreef de pro­vin­cie een open­ba­re prijs­vraag ‘Wand­kunst onder­door­gang Toren­vliet­brug Oegst­geest’ uit om een wand­kunst­werk te ont­wer­pen. Uit 63 inzen­din­gen selec­teer­de de jury onlangs 8 ont­wer­pers, die hun ont­werp mogen pre­sen­te­ren.

Prijs­vraag Wand­kunst onder­door­gang Toren­vliet­brug

16 april 2019|N206 Tjal­ma­weg, Alles|

De pro­vin­cie vraagt pro­fes­si­o­nals om de onder­door­gang Toren­vliet­brug te ver­fraai­en. In samen­wer­king met de gemeen­te Oegst­geest schrijft de pro­vin­cie een open­ba­re prijs­vraag ‘Wand­kunst onder­door­gang Toren­vliet­brug Oegst­geest’ uit om een door­lo­pen­de kunst­toe­pas­sing te ont­wer­pen.

Voor­scho­ter­weg gestremd: hij­sen laat­ste lig­gers brug oude rijn

11 febru­a­ri 2019|N206 Tjal­ma­weg, N434 / A44 / A4, Alles|

Op zater­dag 16 febru­a­ri wor­den de laat­ste 19 lig­gers van de Brug over de Oude Rijn op hun plek gehe­sen. Dit zijn de lig­gers boven de Voor­scho­ter­weg. De Val­ken­burg­se­weg van­uit Lei­den en de Voor­scho­ter­weg van­uit Kat­wijk is in bei­de rich­tin­gen open voor ver­keer tot aan de brug

Aan­vraag omge­vings­ver­gun­ning bomen­kap voor roton­de, snel­fiets­rou­te en wan­del­pad

5 febru­a­ri 2019|N206 Tjal­ma­weg, Alles|

De pro­vin­cie vraagt ver­gun­ning aan voor de kap van bomen langs de N206 Tjal­ma­weg in Kat­wijk voor de aan­leg van de toe­kom­sti­ge roton­de bij de Voorschoterweg/ Ver­leng­de Duy­fra­klaan en de aan­leg van de snel­fiets­rou­te en wan­del­pad (in de park­strook) langs de N206.

Nieuws­over­zicht

Zoek op onder­werp