Op 5 juni jl. maak­ten we bekend dat Bos­ka­lis niet met zwaar bouw­ver­keer via de Kool­tuin­weg, de Ach­ter­weg en de Zon­ne­veld­slaan rijdt. De afspraak was daar­bij dat bouw­ver­keer, dat niet via een ande­re rou­te kán rij­den voor o.a. de aan­voer van zand, wel toe­gang krijgt. Van woens­dag 1 t/​m vrij­dag 3 juli 2020 vindt er o.a. zand­trans­port plaats via de Zon­ne­veld­slaan, de bouw­weg op Pro­ject Loca­tie Val­ken­burg en de over­steek bij de Ach­ter­weg. De vracht­wa­gens rij­den naar het ter­rein tus­sen de N206 en de Ach­ter­weg voor het uit­voe­ren van proe­ven met gelin­jec­ties t.b.v. een water­dich­te folie­con­struc­tie van de toe­kom­sti­ge N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Op diver­se loca­ties wor­den ver­keers­re­ge­laars inge­zet en er wor­den bor­den geplaatst om het ver­keer te infor­me­ren. De rou­te voor het bouw­ver­keer is afge­stemd met de gemeen­te Katwijk.

Kaart route bouwverkeer

Rou­te van het bouwverkeer

Woens­dag 1 juli t/​m vrij­dag 3 juli

Van woens­dag 1 juli t/​m vrij­dag 3 juli rij­den er maxi­maal 50 vracht­wa­gens per dag voor het trans­port van zand en ove­rig mate­ri­aal. De vracht­wa­gens rij­den heen en weer via de Zon­ne­veld­slaan, de bouw­weg Pro­ject Loca­tie Val­ken­burg (PLV) en de over­steek bij de Ach­ter­weg. Op de Zon­ne­veld­slaan en bij de over­steek met de Ach­ter­weg wor­den ver­keers­re­ge­laars ingezet.

Proe­ven met gelinjectie

Het betreft vracht­ver­keer voor het ver­voer van zand, dat nodig is om de juis­te onder­grond te maken voor het uit­voe­ren van de proef met gelin­jec­tie. Het mate­ri­eel voor de proef wordt 6 juli aan­ge­voerd op diep­la­ders en naar ver­wach­ting op 20 juli weer afge­voerd. De gelin­jec­tie die straks aan­ge­bracht wordt in de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg is essen­ti­eel voor de bouw­me­tho­de die voor een water­dich­te bouw­kuip zorgt. In het voor­jaar zijn proe­ven gedaan om de metho­de te ver­fij­nen, deze proe­ven zijn hier­op een ver­volg. De loca­tie van het ter­rein van de proe­ven is ten zui­den van de Tjal­ma­weg, tus­sen de N206 en de Achterweg.

Artist impression werking bouwmethode

De uit­komst van de proe­ven is een belang­rij­ke scha­kel in het ver­der per­fec­ti­o­ne­ren van de bouw­me­tho­de voor de ver­diep­te ligging.