Op de krui­sing van de Voorschoterweg/​Hoofdstraat met de Duyfraklaan/​Torenvlietslaan is van­mor­gen vroeg de nieu­we roton­de in gebruik geno­men. Voor het fiets­ver­keer zijn er geschei­den fietspaden. 

Later dit jaar wordt de roton­de nog inge­richt met groen, het ver­keer zal geen hin­der onder­vin­den van deze werk­zaam­he­den. In de toe­kom­sti­ge situ­a­tie rijdt het auto­ver­keer via de roton­de naar de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg Oost, rich­ting de N206.