Het col­le­ge van B&W van de gemeen­te Kat­wijk heeft beslo­ten de omge­vings­ver­gun­nin­gen voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 Ir. G. Tjal­ma­weg defi­ni­tief te ver­le­nen. De aan­ge­vraag­de omge­vings­ver­gun­nin­gen die voor de tij­de­lij­ke weg nodig zijn, heb­ben tot 18 juni jl. ter inza­ge gele­gen. Er zijn van­uit de omge­ving 345 ziens­wij­zen inge­diend. Deze ziens­wij­zen zijn zorg­vul­dig getoetst, maar heb­ben inhou­de­lijk niet geleid tot afwij­zen van de ver­gun­ning­aan­vra­gen. De indie­ners van de ziens­wij­zen per brief geïn­for­meerd over de afhan­de­ling hier­van en het ver­volg van de pro­ce­du­re (waar­on­der de moge­lijk­heid tot beroep).

Drie ver­gun­nin­gen

Het gaat om de vol­gen­de vergunningen:

  • Ver­gun­ning voor het tij­de­lijk ver­leg­gen van de N206 (deel westzijde)
  • Ver­gun­ning voor het tij­de­lijk ver­leg­gen van de N206 (deel oostzijde)
  • Ver­gun­ning voor het kap­pen van 122 ver­gun­ning­plich­ti­ge bomen voor de Rijn­land­rou­te (waar­van ook een deel voor de defi­ni­tie­ve situ­a­tie gekapt moet worden)

De omge­vings­ver­gun­nin­gen met de bij­be­ho­ren­de stuk­ken, waar­on­der de ziens­wij­zen­no­ta, zijn van­af 6 augus­tus te vin­den op de web­si­te van de gemeen­te Kat­wijk via: https://bekendmakingen.katwijk.nl/ en ver­vol­gens klik­ken op ‘ken­nis­ge­ving’.