Wij vin­den het belang­rijk om ieder­een te infor­me­ren over de werk­zaam­he­den en bereik­baar te zijn voor vra­gen of mel­din­gen.  Daar­om is er deze week een fly­er bezorgd bij alle adres­sen rond het werk­ge­bied van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. In deze fly­er staat hoe con­tact opge­no­men kan wor­den met Bos­ka­lis en op wel­ke wij­ze het bouw­pro­ject en de werk­zaam­he­den te vol­gen zijn.

Blijf op de hoogte

Berich­ten over de werk­zaam­he­den vind je op de web­si­te en via de Bou­w­App. Meld je aan voor de nieuws alerts op de web­si­te en ont­vang het laat­ste nieuws direct in je mail­box. De Bou­w­App instal­leer je op jouw tele­foon of tablet. Je ont­vangt dan een bericht van alle nieu­we ont­wik­ke­lin­gen. Daar­naast kun je via de Bou­w­App direct con­tact met het omge­vings­team van Bos­ka­lis opne­men. Via de Bou­w­App wordt regel­ma­tig jouw mening gevraagd over een actu­eel onder­werp dat speelt rond de bouwwerkzaamheden.

Hoe instal­leer je de bouwapp:
  1. Down­load de Bou­w­App gra­tis in de app­sto­re (Goog­le, Apple of Win­dows) of door de onder­staan­de QR-code te scannen
  2. Ga naar ‘zoek project’
  3. Zoek op “Tjal­ma­weg”
  4. Selec­teer project
  5. Klik op ‘Toe­voe­gen aan favorieten’

Of instal­leer de Bou­w­App door de QR code te scannen:

QR code BouwApp Boskalis

Con­tact per mail en telefoon

Je kunt Bos­ka­lis berei­ken via het mail­adres tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl of per tele­foon: 06-50072022 (tij­dens kantooruren).

Infor­ma­tie­ruim­te en spreekuur

Bos­ka­lis heeft spe­ci­fiek voor het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg een infor­ma­tie­ruim­te inge­richt in de bouw­keet in Val­ken­burg, aan de Zon­ne­veld­slaan. Tij­dens het weke­lijk­se spreek­uur op don­der­dag­mid­dag van 12.30 – 16.00 uur kun je langs­ko­men om infor­ma­tie over het pro­ject te krij­gen. Er is dan een pro­ject­me­de­wer­ker aan­we­zig om al jouw vra­gen te beantwoorden.

Let op: zolang de coron­a­maat­re­ge­len van kracht zijn, vra­gen wij bezoe­kers om voor­af een afspraak te maken als zij het spreek­uur in de bouw­keet wil­len bezoe­ken. Dit kan via het mail­adres tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl of per tele­foon: 06-50072022 (tij­dens kan­toor­uren). Er kan ook een afspraak gemaakt wor­den om op een ander moment langs te komen.

Routekaart keet Boskalis