Op de hui­di­ge krui­sing van de Voorschoterweg/​Hoofdstraat met de Duyfraklaan/​Torenvlietslaan werkt Bos­ka­lis aan een roton­de voor het auto­ver­keer, met geschei­den fiets­pa­den. In de toe­kom­sti­ge situ­a­tie rijdt het auto­ver­keer via de roton­de naar de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg Oost, rich­ting de N206

Voor­be­rei­ding

De werk­zaam­he­den aan de roton­de wor­den in fases uit­ge­voerd. Bos­ka­lis heeft het zoge­naam­de ‘brand­weer­pad’, de nieu­we aan­slui­ting van de Toren­vliet­slaan op de Voor­scho­ter­weg, half juni afge­rond. Nadat het brand­weer­pad gereed was, werd de ver­bin­ding van de Toren­vliet­slaan naar de Voor­scho­ter­weg afge­slo­ten. Ver­vol­gens zijn kabels & lei­din­gen en slo­ten nabij de krui­sing verlegd.

Bouw van de rotonde

Van­af augus­tus zijn we gestart met de bouw van de roton­de zelf. Fiets­ver­keer rijdt via de noord­zij­de over het par­keer­ter­rein en het Duy­frak­plein. Auto­ver­keer wordt ook langs het werk heen geleid, via een bypass over het par­keer­ter­rein ten noor­den van de Voor­scho­ter­weg. Op het par­keer­ter­rein blij­ven nog wel enke­le par­keer­plaat­sen beschik­baar. Het ver­keer wordt omge­leid via borden.

Nach­te­lij­ke werk­zaam­he­den en afslui­ting Voorschoterweg

Als de roton­de is aan­ge­legd, moet het weg­dek geas­fal­teerd wor­den, net als de aan­slui­tin­gen naar de Voor­scho­ter­weg en de Duy­fra­klaan. Het is daar­voor nood­za­ke­lijk dat de Voor­scho­ter­weg wordt afge­slo­ten. Van­we­ge de impact op de bereik­baar­heid van Val­ken­burg is ervoor geko­zen deze afslui­ting van de Voor­scho­ter­weg in één nacht in te plan­nen. De werk­zaam­he­den vin­den plaats in de nacht van don­der­dag 27 augus­tus (19.00 uur) op vrij­dag 28 augus­tus (07.00 uur).

Hin­der

Omwo­nen­den kun­nen hin­der onder­vin­den van de werk­zaam­he­den in de nacht van don­der­dag 27 op vrij­dag 28 augus­tus. Het stre­ven is altijd om de hin­der zoveel moge­lijk te beper­ken. Zo zijn de werk­zaam­he­den bewust in de vakan­tie gepland om de over­last voor het ver­keer en de sport­ver­e­ni­gin­gen zo beperkt moge­lijk te hou­den. Omwo­nen­den van de roton­de heb­ben een brief over de werk­zaam­he­den ontvangen.