Aan­ne­mer Bos­ka­lis sluit op don­der­dag 8 okto­ber 2020 het Ach­ter­weg­vi­a­duct in Val­ken­burg af voor alle gemo­to­ri­seer­de ver­keer. Het via­duct wordt in het voor­jaar 2021 gesloopt. Fiet­sers en voet­gan­gers kun­nen tot dan wel gebruik blij­ven maken van het via­duct. Van­af het voor­jaar 2021 komt er een tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug met fiets­goot over de N206 ter plaat­se van de bus­hal­tes die langs de N206 in gebruik blij­ven. De Kool­tuin­weg en Ach­ter­weg aan de zuid­kant van de Tjal­ma­weg blij­ven bereik­baar voor bestem­mings­ver­keer. De onder­ne­mers aan de Toren­vliet­slaan blij­ven bereik­baar via de Ach­ter­weg /​ Torenvlietslaan/​ brand­weer­pad.

Het Ach­ter­weg­vi­a­duct ver­bindt de Kool­tuin­weg (zuid­zij­de N206) met de Achterweg/​Torenvlietslaan (noord­zij­de N206). De door­gaan­de ver­bin­ding - over de bestaan­de N206 heen - komt voor alle gemo­to­ri­seer­de voer­tui­gen (o.a. vracht­wa­gens, land­bouw­voer­tui­gen, auto’s, moto­ren, hulp­dien­sten) te ver­val­len. Lang­zaam ver­keer, zoals (brom)fietsers en voet­gan­gers, kan voor­lo­pig gebruik blij­ven maken van dit via­duct. De afslui­ting geldt voor de gehe­le duur van het pro­ject. De Kool­tuin­weg en de Ach­ter­weg (zuid­zij­de N206) blij­ven voor bestem­mings­ver­keer bereikbaar.

Waar­om is deze afslui­ting nodig?

Het via­duct wordt nu, voor­uit­lo­pend op de sloop van het via­duct, afge­slo­ten voor gemo­to­ri­seerd ver­keer in ver­band met het ver­be­te­ren van de ver­keers­vei­lig­heid op de Kool­tuin­weg en de Toren­vliet­slaan en de werk­zaam­he­den aan het noor­de­lij­ke land­hoofd van het Achterwegviaduct.

In ver­band met de gro­te ver­keers­in­ten­si­teit op de Kool­tuin­weg heeft Bos­ka­lis reeds diver­se maat­re­ge­len geno­men om onvei­li­ge ver­keers­i­tu­a­ties zoveel moge­lijk te voor­ko­men. Een nog te nemen belang­rij­ke maat­re­gel is het terug­drin­gen van auto­ver­keer op de Kool­tuin­weg en de Toren­vliet­slaan, waar diver­se werk­zaam­he­den zul­len gaan plaats­vin­den. Dit zal de ver­keers­vei­lig­heid tij­dens de werk­zaam­he­den nog meer ver­be­te­ren. De onder­ne­mers aan de Toren­vliet­slaan blij­ven ove­ri­gens te allen tij­de bereik­baar via de Achterweg/​ Torenvlietslaan/​brandweerpad.

De werk­zaam­he­den ach­ter het land­hoofd hou­den ver­band met de komst van de tij­de­lij­ke N206, die op die plek komt te lig­gen. Daar­voor wor­den de ter­pen van het via­duct eerst ver­laagd en afge­gra­ven. De start van de werk­zaam­he­den aan het land­hoofd is afhan­ke­lijk van het moment waar­op de werk­zaam­he­den aan de tij­de­lij­ke N206 kun­nen starten.

Voor­lo­pi­ge plan­ning sloop viaduct

Een voor­lo­pi­ge plan­ning voor de sloop van het via­duct is als volgt:

  • 8 okto­ber 2020: afslui­ting via­duct voor gemo­to­ri­seerd verkeer
  • februari/​maart 2021: instal­la­tie tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug (toe­gan­ke­lijk voor voet­gan­gers met de fiets aan de hand); lang­zaam ver­keer gebruikt de nieu­we voet­gan­gers­brug; de bus­hal­tes blij­ven toegankelijk.
  • voor­jaar 2021: sloop Achterwegviaduct
  • voor­jaar 2021: inge­bruik­na­me tij­de­lij­ke N206, start werk­zaam­he­den ver­diep­te lig­ging N206
  • De sloop van het via­duct vindt plaats in een week­en­d­af­slui­ting in het voor­jaar van 2021. Daar­over wordt tij­dig met de omge­ving gecommuniceerd.