Van­af eind juli start Bos­ka­lis met de aan­leg van een bouw­weg paral­lel aan de Kool­tuin­weg in Valkenburg/​Katwijk. De aan­leg van de bouw­weg duurt cir­ca twee weken, daar­na wordt de bouw­weg in gebruik geno­men voor het ver­voer van mate­ri­a­len voor de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Het bouw­ver­keer dat (in bei­de rich­tin­gen) over de bouw­weg rijdt, wordt hier­mee geschei­den van het gewo­ne ver­keer. Dit ver­hoogt de ver­keers­vei­lig­heid voor de weg­ge­brui­kers van de Kool­tuin­weg en rond het Achterwegviaduct.

Waar ligt de bouwweg?

De bouw­weg ligt ten zui­den van de Tjal­ma­weg en komt te lig­gen tus­sen de Kool­tuin­weg en de Tjal­ma­weg. De bouw­weg begint bij de aan­slui­ting van de Kool­tuin­weg op de N441. Het bouw­ver­keer rijdt hier bij de roton­de direct de bouw­weg op en af. De bouw­weg ein­digt net na de werk­lo­ca­tie waar de nieu­we aan­slui­ting Val­ken­brug-West wordt aan­ge­legd. Tus­sen de N206 en de bouw­weg wordt een fysie­ke afscher­ming geplaatst van beton­nen barriers.

Zowel tij­dens de aan­leg als het gebruik van de bouw­weg zal het ver­keer geen hin­der onder­vin­den. De bouw­weg wordt gebruikt voor zowel heen- als terug­gaand bouw­ver­keer. Op de onder­staan­de afbeel­ding is de loca­tie van de in- en uit­rit van de bouw­weg te zien.

Kaart aansluiting bouwweg

Aan­slui­ting bouw­weg bij de roton­de met de N441

Bouw­ver­keer over de bouwweg

Over de bouw­weg rijdt het zwa­re bouw­ver­keer met grond­trans­por­ten voor de opho­gin­gen van de nieu­we aan­slui­ting Val­ken­burg-West. Naar ver­wach­ting start dit in augus­tus. Daar­naast wordt de bouw­weg gebruikt voor de aan­voer van mate­ri­aal en mate­ri­eel naar de loca­ties waar nieu­we dui­ker­brug­gen aan­ge­legd moe­ten wor­den in de Kool­tuin­weg. Hier­bij moet de Kool­tuin­weg af en toe over­ge­sto­ken wor­den. Dit gebeurt onder bege­lei­ding van ver­keers­re­ge­laars. Van­af 2021 zal de bouw­weg gebruikt wor­den door het bouw­ver­keer dat grond afvoert bij het ont­gra­ven van de ver­diep­te lig­ging van de N206.