De pro­vin­cie Zuid-Hol­land deed 8 juni jl. een oproep om idee­ën in te zen­den voor aan­vul­len­de (boven­wet­te­lij­ke) hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len ten behoe­ve van de tij­de­lij­ke noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg bij Val­ken­burg. Hier­op zijn 16 idee­ën inge­diend, die nu door bewo­ners en onder­ne­mers in een werk­groep wor­den besproken.

Wel­ke idee­ën zijn er ingediend?

De 16 idee­ën zijn onder te ver­de­len in 4 thema’s. Je kunt de vol­le­di­ge tekst van de idee­ën terug­le­zen op de web­si­te.

Groen
 •  Tiny Forest
 • Val­ken­burg wordt “weer” groen
 • Veel groen terug, werk­zaam­he­den over­dag en geluidswal
 • Regu­le­ren bui­ten­ruim­tes (naar juis­te locaties)
(Fiets)bereikbaarheid
 •  Fiets­brug­ge­tje botenpad
 • Toe­gan­ke­lijk Valkenburg
 • Auto­we­gen rond school, fiets­vrien­de­lijk maken
 • Tij­de­lijk fietspad
Geluid
 • Geluid regis­se­ren door decibelbekeuring
 • Gebo­gen geluidscherm
 • Geluids­scherm
Nood­voor­zie­nin­gen OBS De Dubbelburg
 •  Sta­ges voor cre­a­tie­ve slim­me Kat­wijk­se inwoners
 • Nood­voor­zie­ning (loka­len) ten behoe­ve van OBS De Dub­bel­burg (4 x)
Werk­groep

Voor de werk­groep heb­ben zich 9 bewo­ners en onder­ne­mers aan­ge­meld. Samen met ver­te­gen­woor­di­gers van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, aan­ne­mer Bos­ka­lis en de gemeen­te Kat­wijk bespre­ken zij vol­gen­de week alle idee­ën. Het doel is om ieder idee scherp te krij­gen, te toet­sen aan de spel­re­gels en geza­men­lijk te komen tot een lijst van maat­re­ge­len die de werk­groep ver­der laat verkennen.

En hoe verder?

De maat­re­ge­len wor­den deze zomer onder­zocht op haal­baar­heid voor wat betreft uit­voer­baar­heid, tijd, geld en even­tu­e­le risico’s. Van alle maat­re­ge­len die haal­baar zijn, wordt daar­na - als de maat­re­ge­len het beschik­ba­re bud­get over­schrij­den – een keu­ze gemaakt. Eind sep­tem­ber moet het pak­ket aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maatregel(en) door de pro­vin­cie wor­den vast­ge­steld, zodat ze mee­ge­no­men kun­nen wor­den in de plan­ning van aan­ne­mer Boskalis.

Meer infor­ma­tie

Meer infor­ma­tie over het par­ti­ci­pa­tie­tra­ject voor de aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len, kun je vin­den op de pagi­na: Par­ti­ci­pa­tie aan­vul­len­de maat­re­ge­len.