In febru­a­ri 2022 is door gede­pu­teer­de Zeven­ber­gen van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land beslo­ten tot het instel­len van een onaf­han­ke­lijk onder­zoek naar ver­meen­de mis­stan­den bij de bouw van de Cor­bu­lo­tun­nel. Dit naar aan­lei­ding van een publi­ca­tie in NRC

De onaf­han­ke­lij­ke onder­zoeks­com­mis­sie bestaat uit Chris van Dam, Eve­lien Brug­ge­man en Wil­lem Jelle Berg en wordt onder­steund door advies­bu­reau Beren­schot. De onder­zoeks­com­mis­sie richt zich op het han­de­len van de pro­vin­cie: hoe kan het dat ondanks ambi­ties op het vlak van vei­lig­heid en inte­gri­teit zich moge­lijk toch mis­stan­den heb­ben voor­ge­daan? Het onder­zoek moet ant­woord geven op de vraag of bij­voor­beeld het sys­teem van aan­be­ste­den deug­de­lijk was en wat de pro­vin­cie kan leren en in de toe­komst anders doen. Het onder­zoek zal medio sep­tem­ber afge­rond worden.

Oproep

De com­mis­sie vindt het belang­rijk om in haar onder­zoek in con­tact te komen met ieder­een die zélf erva­rin­gen heeft opge­daan bij de bouw van de Cor­bu­lo­tun­nel. Bij­voor­beeld in de hoe­da­nig­heid van bouw­vak­ker of ande­re direct betrok­ke­nen bij de bouw van de tun­nel. Of van­uit een ande­re posi­tie, mis­schien meer op afstand. Het meld­punt dient om aan de hand van gemel­de situ­a­ties of infor­ma­tie het onder­zoek rich­ting en diep­te te geven.

Meld­punt

Het meld­punt is bereik­baar via meldpuntcorbulo@​berenschot.​nl en staat open tot 8 juli 2022. Het meld­punt staat open voor ieder­een die de onder­zoeks­com­mis­sie infor­ma­tie kan bie­den. Als u een mel­ding wilt doen in een ande­re taal dan het Neder­lands, is dat moge­lijk. Ook kan mel­den bestaan uit het toe­zen­den van documenten.

Ver­trou­we­lijk­heid

Mel­din­gen wor­den ver­trou­we­lijk behan­deld. Na een mel­ding zal de onder­zoeks­com­mis­sie per­soon­lijk con­tact opne­men met de mel­der. Er kan ano­niem gemeld wor­den maar ano­nie­me mel­din­gen die niet anders­zins geve­ri­fi­eerd kun­nen wor­den zul­len niet kun­nen bij­dra­gen aan de rap­por­ta­ge, con­clu­sies en aan­be­ve­lin­gen van de commissie.