Diep geschokt en intens ver­drie­tig zijn wij door het over­lij­den van een van onze mede­wer­kers als gevolg van een nood­lot­tig onge­val op de bouw­plaats van de RijnlandRoute.

De mede­wer­ker is woens­dag­mid­dag 5 juni zwaar gewond geraakt bij werk­zaam­he­den in de start­schacht. In de start­schacht zijn ver­an­ke­rings­pla­ten aan­ge­bracht om het moge­lijk te maken de tun­nel­boor­ma­chi­ne tij­dens de opbouw te kun­nen ver­plaat­sen. Bij deze werk­zaam­he­den is een anker­plaat onver­wachts los­ge­scho­ten, die de mede­wer­ker heeft geraakt. De mede­wer­ker is met spoed  naar het zie­ken­huis over­ge­bracht waar hij afge­lo­pen nacht aan zijn ver­won­din­gen is overleden.

Het onge­val en het over­lij­den heb­ben gro­te impact op onze mede­wer­kers en de gehe­le orga­ni­sa­tie. Onze gedach­ten en mede­le­ven gaan uit naar zijn fami­lie, vrien­den en collega’s. Zowel de fami­lie als de collega’s krij­gen per­soon­lij­ke pro­fes­si­o­ne­le ondersteuning.

De exac­te toe­dracht van het onge­val wordt door Inspec­tie SZW nader onderzocht.