De over­heids­maat­re­ge­len met betrek­king tot het coro­na­vi­rus wor­den uiter­aard ook toe­ge­past door de bedrij­ven die momen­teel bou­wen aan de N434 als onder­deel van Rijn­land­Rou­te. Het kan­toor­per­so­neel (in de keet) werkt zoveel moge­lijk van­uit huis, en de men­sen op de bouw­plaats heb­ben de extra instruc­tie om regel­ma­tig hun han­den te was­sen en niet geza­men­lijk te lun­chen. Mede­wer­kers die voor de pro­duc­tie nood­za­ke­lijk zijn zoals vei­lig­heids- en schoon­maak­dienst zijn even­eens op het werk operationeel.

Wij hou­den goed in de gaten dat de maat­re­ge­len op vei­lig­heids- en gezond­heids­ge­bied wor­den nage­volgd. Als iemand ver­koud­heids­ver­schijn­se­len ver­toont of koorts moet deze mede­wer­ker thuis blij­ven. Voor­op blijft staan de gezond­heid en vei­lig­heid van alle medewerkers.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe groot de impact is op het ver­de­re ver­loop van de werk­zaam­he­den. De rea­li­sa­tiema­na­gers van Comol5 inven­ta­ri­se­ren dat momen­teel. We vol­gen dage­lijks de ont­wik­ke­lin­gen, en de nieu­we infor­ma­tie en richt­lij­nen van de overheid.