Deze week zijn de 34 lig­gers van het dek van de fiets­on­der­door­gang tus­sen de roton­de en de toe­kom­sti­ge aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost gelegd. De fiets­on­der­door­gang ver­bindt straks het fiets­pad over de Toren­vliet­brug met het snel­fiets­pad naast de Tjal­ma­weg en is daar­mee onder­deel van de snel­fiets­rou­te tus­sen Lei­den en Kat­wijk. Met een hijs­kraan is het plaat­sen van de lig­gers, die 7300 kilo per stuk wegen, in één dag geklaard.

Afbou­wen fietsonderdoorgang

Het dek vormt straks met de lig­gers en land­hoof­den één geheel door het toe­pas­sen van wape­nings­staal en beton­mor­tel (een zoge­he­ten “mono­lie­te con­struc­tie”). Ook wor­den de res­te­ren­de voor­zet­wan­den (met ver­ti­ca­le groe­ven) van de fiets­on­der­door­gang aan­ge­bracht. Als laat­ste volgt de afwer­king, zoals de asfal­te­ring van het fiets­pad en de ver­lich­ting in de onderdoorgang.

Plan­ning

De fiets­on­der­door­gang is aan het ein­de van het jaar klaar. Daar­na volgt de aan­slui­ting op het snel­fiets­pad door de park­strook. Dit snel­fiets­pad wordt afge­rond als de tij­de­lij­ke N206 niet meer in gebruik is. Het weg­li­chaam van de tij­de­lij­ke weg vormt name­lijk de basis van het fiets­pad. Vol­gens de hui­di­ge plan­ning wor­den het snel­fiets­pad en de fiets­on­der­door­gang medio 2023 in gebruik geno­men. Meer infor­ma­tie over de plan­ning vind je op de pagi­na plan­ning.