Afge­lo­pen week­end is er door het Como­l5-team dag en nacht gewerkt om ervoor te zor­gen dat van­mor­gen vroeg de defi­ni­tie­ve situ­a­tie bij aan­slui­ting Lei­den-West in gebruik geno­men is. Hier­bij is de tij­de­lij­ke gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting in slechts één week­end terug­ge­bouwd. Wat een puz­zel was dat! Met ver­keers­lich­ten, asfalt, afslui­tin­gen, omlei­din­gen en nog heel veel meer. In het dro­ne­film­pje kan je het resul­taat van al dat har­de werk zien.

Defi­ni­tie­ve situatie

Van­af van­daag geldt bij aan­slui­ting Lei­den-West de nieu­we, defi­ni­tie­ve ver­keers­si­tu­a­tie. Hier komt ver­keer van en naar ver­schil­len­de rich­tin­gen samen: Amster­dam, Den Haag, Kat­wijk en Lei­den. Door de nieu­we inrich­ting wor­den ver­keers­stro­men zoveel moge­lijk van elkaar geschei­den en kan het ver­keer beter door­stro­men. De belang­rijk­ste wij­zi­ging is dat afrit 8 (zowel van­uit Amster­dam als Den Haag) uit twee delen bestaat, waar­bij ver­keer naar Kat­wijk en Lei­den bei­den hun eigen afrit krij­gen. Op deze manier hoeft er min­der ver­keer te krui­sen en is er meer capa­ci­teit om het ver­keer af te wik­ke­len. Lees meer over de defi­ni­tie­ve situ­a­tie op de pagi­na Lei­den-A44.

Pres­ta­tie

De afge­lo­pen drie­ën­half jaar ken­merk­te zich door de ver­schil­len­de fase­wis­se­lin­gen. Met zo min moge­lijk ver­keers­hin­der werd de A44 ver­breed, inclu­sief de nieuw­bouw van de via­duc­ten Ples­man­laan, Omme­dijk­se­weg en Robert Boy­le­weg en de brug over de Oude Rijn. Een gewel­di­ge prestatie!

Rest­werk­zaam­he­den

In dit over­vol­le werk­week­end kon­den de bou­wers helaas geen ijzer met han­den bre­ken. Er zijn nog wat werk­zaam­he­den die de aan­ne­mer moet afron­den. De laat­ste dek­laag moet dan ook nog op het weg­dek wor­den aan­ge­bracht en bij afrit Lei­den-Zuid gaan we nog asfalt weg­fre­zen. Deze werk­zaam­he­den wor­den nu inge­pland, zodra bekend is wan­neer deze werk­zaam­he­den plaats kun­nen vin­den ver­tel­len we dat hier op de site en op onze soci­al mediakanalen.

..

Zo zag Lei­den-West er voor dit week­end uit