Op don­der­dag 19 sep­tem­ber vindt er een beton­stort plaats bij knoop­punt Omme­dijk. Van­we­ge de hoe­veel­heid beton die in één keer moet wor­den gestort, is het nood­za­ke­lijk om bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den door te wer­ken. Omstreeks 06.00 uur wor­den de voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den gestart, waar­on­der het instal­le­ren van de beton­pomp. Daar­na arri­ve­ren de eer­ste beton­mixers en omstreeks 07.00 uur wordt het eer­ste beton gestort. We ver­wach­ten dat de werk­zaam­he­den rond 20.00 uur gereed zijn.