De Rijn­land­Rou­te gaat door een aan­tal bij­zon­de­re land­schap­pen met waar­de­vol­le natuur. Om die reden is er extra aan­dacht voor de inpas­sing van de weg en het her­stel­len van natuur­waar­den: Behou­den wat kan, her­stel en terug­keer van die­ren, waar het groen ver­dwe­nen is en waar moge­lijk zelfs de situ­a­tie voor flo­ra en fau­na ver­be­te­ren. Dat doen we bij­voor­beeld bij de A44. Hier kruist een belang­rij­ke eco­lo­gi­sche ver­bin­ding de snel­weg. Land­schap­pe­lij­ke inpas­sing houdt dus niet op bij de berm, maar gaat om het maken van een nieuw even­wicht tus­sen weg en omge­ving nadat alle bouw­werk­zaam­he­den zijn afgerond.

Over­zicht Visu­a­li­sa­ties

Om nu al te laten zien hoe de omge­ving van de weg er straks uit ziet, heb­ben we een aan­tal beel­den laten maken. Op een aan­tal plek­ken is het voor het uit­zicht heel bepa­lend hoe oud de beplan­ting is. Daar­om heb­ben we op die plek­ken meer­de­re visu­a­li­sa­ties laten maken met beplan­ting kort na aan­plant en in vol­groeid sta­di­um. Ter ver­ge­lij­king zijn foto’s toe­ge­voegd van de situ­a­tie van vóór de bouw (voor zover voor­han­den) en van de situ­a­tie nu.