Een weg ver­bre­den, twee brug­gen en een plein opho­gen in een vol en druk ste­de­lijk gebied en tege­lij­ker­tijd de omge­ving zo goed als moge­lijk bereik­baar hou­den. Hoe pak je dat aan?

Om dat te bepa­len onder­zoe­ken we – samen met de gemeen­ten Lei­den en Voor­scho­ten - hoe we het ver­keer tij­dens de rea­li­sa­tie van de werk­zaam­he­den het bes­te kun­nen omlei­den. We bekij­ken wel­ke moge­lijk­he­den er zijn om het ver­keer tij­dens de bouw zoveel moge­lijk te laten door­stro­men en de over­last voor omwo­nen­den zoveel moge­lijk te beper­ken. De door­stro­ming wordt voor­speld met behulp van een ver­keers­mo­del, een instru­ment dat op basis van actu­e­le en ver­wach­te ver­keers­cij­fers de mate van ver­keers­door­stro­ming door­re­kent. Dit door­re­ke­nen vraagt de nodi­ge tijd. Naar ver­wach­ting is de ver­ken­ning hier­van in het eer­ste van kwar­taal 2020 gereed. Daar­naast zet de pro­vin­cie de punt­jes op de i voor wat betreft het ont­werp van de eind­si­tu­a­tie. We ver­wer­ken de reac­ties die we hier­op gekre­gen heb­ben van – onder meer - de gemeen­te Lei­den, de hulp­dien­sten en ver­te­gen­woor­di­gin­gen uit het bedrijfs­le­ven en omwonenden.

Aan­trek­ke­lij­ke stadsentree

Naast alle tech­ni­sche zaken wer­ken we aan een goe­de inpas­sing van de Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in de omge­ving. We onder­zoe­ken hoe we het Lam­men­schans­plein op een zoda­ni­ge wij­ze kun­nen inrich­ten dat het plein straks voor ver­schil­len­de doel­groe­pen aan­trek­ke­lijk wordt. Kort­om: een stad­sen­tree met goed inge­pas­te wan­del- en fiets­pa­den, een groe­ne aan­kle­ding en ver­blijfs­mo­ge­lijk­he­den zoals bankjes.

Eer­ste voor­be­rei­den­de werkzaamheden

Voor­uit­lo­pend op de ver­bre­ding van de Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein berei­den we de boring van een aan­tal lege bui­zen voor, ofte­wel: man­tel­bui­zen. Deze man­tel­bui­zen wor­den gebruikt om ver­schil­len­de kabels en lei­din­gen in te leg­gen en daar­mee deze kabels en lei­din­gen uit het werk­ge­bied te halen. Op deze manier hoeft de aan­ne­mer tij­dens de uit­voe­ring bij­na geen reke­ning te hou­den met de ver­leg­ging van kabels en lei­din­gen en duren de werk­zaam­he­den kor­ter. De start van de borin­gen en ver­leg­ging van kabels en lei­din­gen werk­zaam­he­den staat gepland voor het twee­de kwar­taal van 2020.