Een weg verbreden, twee bruggen en een plein ophogen in een vol en druk stedelijk gebied en tegelijkertijd de omgeving zo goed als mogelijk bereikbaar houden. Hoe pak je dat aan?

Om dat te bepalen onderzoeken we – samen met de gemeenten Leiden en Voorschoten – hoe we het verkeer tijdens de realisatie van de werkzaamheden het beste kunnen omleiden. We bekijken welke mogelijkheden er zijn om het verkeer tijdens de bouw zoveel mogelijk te laten doorstromen en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De doorstroming wordt voorspeld met behulp van een verkeersmodel, een instrument dat op basis van actuele en verwachte verkeerscijfers de mate van verkeersdoorstroming doorrekent. Dit doorrekenen vraagt de nodige tijd. Naar verwachting is de verkenning hiervan in het eerste van kwartaal 2020 gereed. Daarnaast zet de provincie de puntjes op de i voor wat betreft het ontwerp van de eindsituatie. We verwerken de reacties die we hierop gekregen hebben van – onder meer – de gemeente Leiden, de hulpdiensten en vertegenwoordigingen uit het bedrijfsleven en omwonenden.

Aantrekkelijke stadsentree

Naast alle technische zaken werken we aan een goede inpassing van de Europaweg en het Lammenschansplein in de omgeving. We onderzoeken hoe we het Lammenschansplein op een zodanige wijze kunnen inrichten dat het plein straks voor verschillende doelgroepen aantrekkelijk wordt. Kortom: een stadsentree met goed ingepaste wandel- en fietspaden, een groene aankleding en verblijfsmogelijkheden zoals bankjes.

Eerste voorbereidende werkzaamheden

Vooruitlopend op de verbreding van de Europaweg en het Lammenschansplein bereiden we de boring van een aantal lege buizen voor, oftewel: mantelbuizen. Deze mantelbuizen worden gebruikt om verschillende kabels en leidingen in te leggen en daarmee deze kabels en leidingen uit het werkgebied te halen. Op deze manier hoeft de aannemer tijdens de uitvoering bijna geen rekening te houden met de verlegging van kabels en leidingen en duren de werkzaamheden korter. De start van de boringen en verlegging van kabels en leidingen werkzaamheden staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020.