De bouw van de ver­diep­te lig­ging nadert de vol­tooi­ing. Onlangs heb­ben we de laat­ste vloer van de ver­diep­te lig­ging gestort, een mooie mijl­paal. Alle com­par­ti­men­te­rings­scher­men van de ver­schil­len­de bouw­kui­pen zijn weg­ge­haald waar­door er nu mooie ver­re zicht­lij­nen zijn op dit 1,4 kilo­me­ter lan­ge traject.

Wat opvalt aan de ver­diep­te lig­ging is het spe­ci­aal ont­wor­pen reli­ëf voor de wan­den. Inclu­sief de toe- en afrit­ten is maar liefst 3,5 strek­ken­de kilo­me­ter wand gebouwd waar­mee de N434 ver­diept wordt aan­ge­legd en aan het zicht van de omge­ving wordt ont­trok­ken. In de afge­lo­pen 3 jaar werk­ten hon­der­den beton­vlech­ters, tim­mer­man­nen, las­sers en beton­wer­kers in de bouw­put nabij de A44 om dat alle­maal voor elkaar te krij­gen. Veel werk zit ook ónder de grond, wat nu al niet meer te zien is. Denk bij­voor­beeld aan de ruim 5.500 anker­pa­len, die tot wel 52 meter onder de opper­vlak­te ervoor zor­gen dat de beton­nen bak van de ver­diep­te lig­ging niet omhoog drijft.

In het komen­de half jaar stor­ten we de laat­ste wand­pa­ne­len, halen het laat­ste deel dam­wan­den weg en stor­ten we het beton voor de mid­den­berm. Dan zit het civie­le werk erop en kan de ver­diep­te lig­ging ver­der wor­den afge­bouwd, met onder meer asfalt en de tech­ni­sche installaties.