Voor het werk aan de ver­diep­te lig­ging van de N434 zijn we toe aan de laat­ste lood­jes. Wat het werk de komen­de peri­o­de inhoudt, lees je hier.

Laat­ste dam­wan­den ver­wij­de­ren & bar­ri­er aanbrengen

In de ver­diep­te lig­ging zijn alle beton­nen wan­den en vloe­ren klaar. Op 2 plek­ken (knoop­punt Omme­dijk en bij de ont­vangst­schacht) moe­ten de dam­wan­den nog wor­den ver­wij­derd. Ver­der bren­gen we de beton­nen bar­ri­er aan tus­sen de rij­baan en de wand. Dat gebeurt met een zoge­he­ten paver, een machi­ne waar­mee de beton­ver­har­ding ter plaat­se in de juis­te vorm wordt aan­ge­legd. Na eni­ge tijd moet de gemaak­te bar­ri­er wor­den inge­zaagd, zodat de wer­king van het beton kan wor­den opge­van­gen. Er wordt zoveel moge­lijk over­dag uit­ge­voerd, maar er moet ook ’s avonds wor­den door­ge­werkt omdat het beton de vol­gen­de dag anders teveel is uit­ge­hard. Hoe lang we bezig zijn en wat er over­dag kan wor­den uit­ge­voerd hangt af van de weers­om­stan­dig­he­den zoals tem­pe­ra­tuur, lucht­voch­tig­heid en wind.

Grond aan­vul­len, defi­ni­tie­ve water­gan­gen, bouw­weg verwijderen

Op maai­veld vul­len we de grond de komen­de tijd net­jes aan en zor­gen we voor de defi­ni­tie­ve water­gan­gen. Van­af het najaar zul­len we in delen de bouw­weg opbre­ken. Ook de bouw­keet wordt afge­bro­ken en afge­voerd, waar­na onze mede­wer­kers van­uit een klei­ne bouw­keet bij knoop­punt Omme­dijk nog de laat­ste werk­zaam­he­den zul­len aansturen.

Tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties, asfal­te­ren en defi­ni­tief fietspad

Ver­der zal er in de ver­diep­te lig­ging wor­den gewerkt aan de instal­la­tie van de tech­ni­sche instal­la­ties. Ook wor­den er por­ta­len aan­ge­bracht bij knoop­punt Omme­dijk, waar­voor een aan­tal fun­de­rings­pa­len moe­ten wor­den aan­bren­gen. En tot slot bren­gen we de eer­ste laag asfalt aan. In het eer­ste kwar­taal van 2022 wordt het defi­ni­tie­ve fiets­pad met tus­sen Was­se­naar en Ste­vens­hof in gebruik genomen.

De belang­rijk­ste data op een rij:
  • Juli: Ver­wij­de­ren laat­ste dam­wan­den bij knoop­punt Omme­dijk (begin juli – medio juli) en de tun­nel­toe­rit ter hoog­te van de Ger­da Brau­tigam­sin­gel (medio juli – ca. eind juli)
  • Sep­tem­ber: Aan­bren­gen eer­ste asfalt­laag + geleiderail
  • Sep­tem­ber: Ver­wij­de­ren bouwkeet
  • Sep­tem­ber: Fun­de­rings­pa­len por­ta­len ver­diep­te ligging
  • Najaar: Ver­wij­de­ren bouw­weg langs ver­diep­te ligging
  • Eer­ste kwar­taal 2022: Defi­ni­tief fiets­pad Was­se­naar – Ste­vens­hof in gebruik