Je weet vast nog dat wij tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek in 2018 hon­der­den hou­ten palen van een Romein­se weg aan­trof­fen, naast een grach­ten- en geu­len­sys­teem, bij­ge­le­gen graf­vel­den en huis­plat­te­gron­den. Deze vind­plaats in Val­ken­burg (gemeen­te Kat­wijk) kreeg de naam: Weerd­kam­pen. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek van Weerd­kam­pen is nu afge­rond, met spec­ta­cu­lai­re conclusies!

Con­gres 5 novem­ber 2021

Wij ver­tel­len je er graag meer over tij­dens ons con­gres op vrij­dag 5 novem­ber 2021. De vind­plaats Weerd­kam­pen wordt tij­dens het con­gres in een bre­de­re Romein­se con­text geplaatst. De Romein­se weg is name­lijk gevon­den in het arche­o­lo­gisch gebied van de Limes, de noord­grens van het voor­ma­li­ge Romein­se Rijk. Je hier­over een aan­tal kor­te lezin­gen bij­wo­nen van gere­nom­meer­de arche­o­lo­gen en experts over de arche­o­lo­gie van de Rijn­land­Rou­te, Val­ken­horst, Romeins Val­ken­burg, Romein­se wegen en over het beleef­baar maken van Romeins erf­goed in de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Uiter­aard zijn er ook diver­se vond­sten van o.a. Weerd­kam­pen te bewon­de­ren. Het con­gres start om 08.45 uur en duurt de hele dag (± 18.00 uur).

Wil je ook komen?

Er is een beperkt aan­tal plek­ken beschik­baar, je kunt je hier­voor inschrij­ven tot don­der­dag 28 okto­ber a.s. Wees er snel bij, want vol = vol. De plek­ken wor­den toe­ge­kend op volg­or­de van inschrijving.

Coro­na­toe­gangs­be­wijs

Wij maken je erop attent dat je, con­form de hui­di­ge richt­lij­nen, een coro­na­toe­gangs­be­wijs (QR-code) nodig hebt voor dit con­gres. Meer infor­ma­tie over deze richt­lij­nen vind je op de web­si­te van de rijks­over­heid.

En mocht je onver­hoopt geen plek­je bemach­ti­gen voor het con­gres, dan vind je na afloop diver­se foto’s en film­pjes op onze web­si­te terug. En na het con­gres zijn er in het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te diver­se vond­sten van Weerd­kam­pen te bewonderen.