In Neder­land ligt ruim 1,7 mil­joen kilo­me­ter aan kabels en lei­din­gen onder de grond. Dat is meer dan 42 rond­jes om de aar­de! Het gaat om lei­din­gen voor water, gas en olie en om kabels voor onder meer elek­tri­ci­teit en data­ver­keer. Bin­nen het pro­ject Rijn­land­Rou­te lig­gen 1300 kabels en lei­din­gen die ver­legd moe­ten wor­den. Inge­ni­eurs­bu­reau Sweco heeft ze in beeld gebracht. Pro­ject­lei­der Hans Koe­slag en advi­seur Wal­ter Apo­the­ker ver­tel­len er meer over.

Al sinds de start van ‘team K&L RLR’ in 2014 is Hans bij het pro­ject betrok­ken. Wal­ter haak­te augus­tus vorig jaar aan. Sweco advi­seert de pro­vin­cie over het pro­ces van het ver­leg­gen en bespreekt de even­tu­e­le maat­re­ge­len met de netbeheerders.

Hoe wor­den de kabels en lei­din­gen voor de Rijn­land­Rou­te verlegd?

Je hebt twee sma­ken. Bin­nen Sweco noe­men we die ook wel het Saha­ra- en het Baha­ma-model. Bij het Saha­ra-model zorg je ervoor dat alle kabels en lei­din­gen zijn ver­legd voor­dat het werk aan de weg begint. De aan­ne­mer kan dan als het ware in een gro­te zand­bak zijn werk uit­voe­ren. Bij het Baha­ma-model ga je als opdracht­ge­ver bij wij­ze van spre­ken op vakan­tie, en laat je de aan­ne­mer alles coör­di­ne­ren en ver­leg­gen tij­dens hun uit­voe­ring. Bij de Rijn­land­Rou­te heb­ben we geko­zen voor een mix hier­van.

Op dit moment zijn de werk­zaam­he­den voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen bij de Euro­pa­weg in vol­le gang. Welk model wordt daar gebruikt?

Het Saha­ra-model. Dat moet ook wel, want bij de Euro­pa­weg wor­den op een klein opper­vlak van 1200 bij 400 meter 10 gestuur­de borin­gen gere­a­li­seerd en 48 kilo­me­ter aan kabels en lei­din­gen ver­legd. De com­plexi­teit zit hem mis­schien niet in de aan­leg, maar voor­al in de afstem­ming met de omge­ving. Er zijn veel par­tij­en die een belang heb­ben op dit klei­ne opper­vlak. De gemeen­te als grond­ei­ge­naar en als net­be­heer­der, het water­schap in ver­band met de vei­lig­heid van de dij­ken en de pro­vin­cie als (vaar)wegbeheerder en opdracht­ge­ver. Maar ook voor bedrij­ven, ver­e­ni­gin­gen en omwo­nen­den moet het leef­baar blij­ven. En dan zijn er nog de net­be­heer­ders zelf. Zij zijn de eige­na­ren van de kabels en lei­din­gen. Zij zien toe op de aan­leg en de beheers- en bereik­baar­heid van hun eigen­dom. We zijn dan ook al meer dan twee jaar bezig om met alle belang­heb­ben­den te komen tot een oplos­sing die voor ieder­een accep­ta­bel is. Daar­bij maken we onder­scheid tus­sen stand­pun­ten en belan­gen. Stand­pun­ten kun­nen wij­zi­gen, belan­gen zit­ten veel die­per in per­so­nen en orga­ni­sa­ties.

Na 2 jaar over­leg heb je dan het defi­ni­tie­ve plan voor de verleggingen?

Was dat maar waar! Het plan ligt er, maar er zijn altijd omstan­dig­he­den waar­door de plan­ning toch weer net iets anders moet. Denk aan de vie­ring van het Lei­dens Ont­zet op 3 okto­ber. Rond­om die datum mag het trot­toir niet open, van­we­ge de vei­lig­heid en bereik­baar­heid van de stad. Maar ook gro­te sport­eve­ne­men­ten zoals de Olym­pi­sche Spe­len en For­mu­le 1 races spe­len een rol. Tele­com­be­heer­ders wil­len hun kabels dan niet knip­pen en uit­zen­din­gen niet onder­bre­ken. Zo is het altijd puz­ze­len en com­pro­mis­sen slui­ten. Maar als de werk­zaam­he­den uit­ein­de­lijk zijn uit­ge­voerd, geeft dat een goed en vol­daan gevoel.

Pro­vin­cie Zuid-Hol­land is bin­nen dit pro­ject opdracht­ge­ver van Sweco. Hoe ver­loopt die samenwerking?

De samen­wer­king is hecht, betrok­ken en pro­fes­si­o­neel. We weten elkaar gemak­ke­lijk te vin­den en vul­len elkaar goed aan. De pro­vin­cie heeft een sterk team gezet op de dis­ci­pli­ne kabels en lei­din­gen. Dat werpt zijn vruch­ten af. Naast de zeer pret­ti­ge samen­wer­king zijn we als Sweco ook trots dat we met onze des­kun­dig­heid al meer dan 7 jaar de pro­vin­cie mogen voor­zien van advies. Het pro­ject Rijn­land­Rou­te is één van de groot­ste infra­pro­jec­ten van Neder­land. Daar wil je als inge­ni­eurs­bu­reau graag aan bij­dra­gen.

Lees ook het ver­haal van Ritesh en Ani­ta over het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen bin­nen de Rijn­land­Rou­te.