Sinds enke­le weken zijn we bezig met de defi­ni­tie­ve inrich­ting van het gebied onder de brug Oude Rijn, aan zowel de kant van de Oude Rhijn­hof­weg als de Voor­scho­ter­weg. Vol­gens de hui­di­ge plan­ning is het werk eind juni dit jaar gereed.

Geslo­ten gebied, open karakter

Van­uit het oog­punt van soci­a­le vei­lig­heid was het uit­gangs­punt om het gebied af te scher­men van de door­gaan­de weg en het fiets­pad, zodat het niet kan wor­den gebruikt als hang­plek of plek om te ver­schui­len. Maar ander­zijds was er de wens om de zicht­lij­nen zo open moge­lijk te hou­den, van­uit esthe­tisch oog­punt én omdat dit het gevoel van soci­a­le vei­lig­heid vergoot.

Het deel aan de kant van de Oude Rhijn­hof­weg wordt afge­schei­den met een water­gang en een stuk­je hek­werk, het deel aan de kant van de Voor­scho­ter­weg wordt afge­schermd met een hek­werk. Bij­zon­der aan de inrich­ting is dat delen van de bestra­ting niet vlak, maar gol­vend wor­den aan­ge­legd. De water­gang wordt voor­zien van een hou­ten beschoei­ing. Bekijk hier de impres­sies van hoe het eruit komt te zien en de foto’s van de werk­zaam­he­den op dit moment.

Impres­sies toe­kom­sti­ge situatie
Foto’s werk­zaam­he­den