Eind april begint het trans­port van de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties (TTI), van­af de test­hal in Eind­ho­ven naar de Cor­bu­lo­tun­nel. Pro­ject­ma­na­ger Ben­ja­min Mooi­j­aart van aan­ne­mers­com­bi­na­tie COMOL5 ver­telt wat daar bij komt kijken.

Ben­ja­min is gepokt en gema­zeld op het gebied van tun­nels. Zijn HTS-afstu­deer­pro­ject deed hij bij de aan­leg van de nieu­we Coen­tun­nel in Amster­dam, waar­na hij daar als onder meer pro­ject­lei­der bleef wer­ken. Ook was hij betrok­ken bij de Vel­ser­tun­nel en de Maas­tun­nel. Ter­wijl hij ook nog met dat laat­ste pro­ject bezig was, stap­te hij medio 2019 op de rij­den­de trein van de Corbulotunnel.

Het tes­ten in Eind­ho­ven stond toen al op het punt van beginnen.

Klopt. Als we dat afge­rond heb­ben, heeft het 14 maan­den geduurd. Op dit moment vin­den de laat­ste tes­ten plaats, inclu­sief het her­tes­ten van bevin­din­gen. Dat gaat om sys­te­men waar­van bij de eer­ste test niet alles naar beho­ren werk­te. Een voor­beeld is dat bepaal­de han­de­lin­gen, op het brand­meld­pa­neel in de dienst­ge­bou­wen van de tun­nel, niet zicht­baar waren in de ver­keers­cen­tra­le in Rhoon. Ter­wijl daar juist altijd het over­zicht moet zijn. Dus dat wordt aan­ge­past en opnieuw getest, met de opdracht­ge­ver erbij, zodat gecon­tro­leerd kan wor­den dat het nu wel werkt.”

Eind febru­a­ri zijn alle tests in Eind­ho­ven afge­rond. En dan?

Dan gaan we demo­bi­li­se­ren. De 26 modu­les met TTI-sys­te­men zijn voor het tes­ten met aller­lei kabels aan elkaar ver­bon­den. Die gaan we aan één kant los­ha­len, oprol­len en vast­zet­ten aan de betref­fen­de modu­le. Daar­na pak­ken we de modu­les in en wor­den ze water­dicht geseald op de vracht­wa­gen gezet. Zo trans­por­te­ren we van­af medio april in twee weken tijd 16 van de 26 modu­les naar het Dienst­ge­bouw Oost, nabij de tun­nel­mond bij de A4. De ove­ri­ge tien modu­les gaan in de zomer naar Dienst­ge­bouw West, nabij de A44.”

Die modu­les zijn behoor­lijk groot. Hoe krijg je die gevaar­tes daar naar binnen?

Van boven­af. Om die reden zit het dak er nog niet op. Dus we take­len de modu­les zo van de vracht­wa­gens het Dienst­ge­bouw in, naar de bega­ne grond en het -1 niveau. Dat moet in een bepaal­de volg­or­de gebeu­ren. Ook wor­den er brand­we­ren­de wan­den tus­sen geplaatst. Als na twee weken alles erin zit, kan het dak erop.”

De modu­les in de Dienst­ge­bou­wen stu­ren straks de TTI- com­po­nen­ten in de tun­nel aan, zoals de matrix­bor­den, camera’s en ven­ti­la­to­ren. Hoe wordt die ver­bin­ding gelegd?

Onder de weg, over de gehe­le leng­te van de tun­nel, loopt een kabel­ko­ker. Om de 50 meter zit­ten nis­sen, waar­in tech­ni­sche kas­ten han­gen. Die kas­ten ver­bin­den we ener­zijds met de Dienst­ge­bou­wen. Ander­zijds loopt van­af de kas­ten de beka­be­ling naar de com­po­nen­ten in de tun­nel. Het leg­gen van al die ver­bin­din­gen; daar zit ruim een jaar werk in. Dus daar zijn we een deel van 2022 ook nog mee bezig. Daar­na vin­den de laat­ste tests plaats, krij­gen alle hulp­dien­sten en weg­ver­keers­lei­ders een oplei­ding en vol­gen de bouw­kun­di­ge inspec­ties. Als dat alle­maal in orde is, geven we dat als advies aan het bevoegd gezag. Dat zijn in dit geval de bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Lei­den. Als het advies in orde is, geven zij de ver­gun­ning af voor de open­stel­ling van de tunnel.”

Wat maakt de Cor­bu­lo­tun­nel anders dan al die ande­re tun­nels waar­aan jij hebt gewerkt?

Hij is een stuk lan­ger! De Maas­tun­nel is ruim 1 kilo­me­ter, daar zet de Cor­bu­lo­tun­nel ruim 2,5 kilo­me­ter tegen­over. En alle TTI zo lang van tevo­ren tes­ten; dat is op deze schaal echt nieuw. Het was een wens van de Pro­vin­cie als opdracht­ge­ver. Wij als aan­ne­mers­com­bi­na­tie heb­ben daar­op inge­speeld en voe­ren het nu uit. Tot op heden lig­gen we nog altijd keu­rig op schema.”

Ver­der lezen?

Dit inter­view is onder­deel van een reeks inter­views over de tun­nel­tech­niek bij de Rijn­land­Rou­te. Lees alle inter­views in het boek­je ‘Ploe­gen­tijd­rit in tun­nel­tech­niek’.