Deze week vindt er weer een indruk­ken­de hijs­klus plaats bij de A44. De lang­ste én zwaar­ste lig­gers voor de nieu­we brug over de Oude Rijn wor­den gelegd. De 30,5 meter lan­ge lig­gers wegen ruim 60 ton. Vracht­wa­gens van 38 meter lang trans­por­te­ren de beton­nen ele­men­ten naar het bouw­ter­rein. De lig­gers pas­sen van­we­ge hun leng­te niet op een trai­ler, van­daar dat op afstand bestuur­ba­re dolly’s wor­den inge­zet om ze te kun­nen vervoeren.

Na het inhij­sen van deze lig­gers op 23, 24 en 25 janu­a­ri, rond het hijs­team hun werk­zaam­he­den naar ver­wach­ting af op zater­dag 16 febru­a­ri. Dan wor­den de laat­ste 19 lig­gers geplaatst op de pij­lers boven de Voor­scho­ter­weg. Tij­dens die werk­zaam­he­den is de onder­door­gang gestremd voor alle verkeer.

Plan­ning en transportroutes

Op 23 en 24 janu­a­ri wor­den de lang­ste en zwaar­ste lig­gers op veld 5 – 6 gelegd. De hijs­kraan op het werk­ter­rein Voor­scho­ter­weg rijdt via de N206/​Voorschoterweg en vice ver­sa. De hijs­kraan boven op de nieu­we brug, de bal­last­wa­gens voor deze hijs­kraan en de vracht­wa­gens met de lig­gers, rij­den van­af het ter­rein van het hui­di­ge Trans­fe­ri­um over de bouw­weg naar de nieu­we brug.

Op 25 janu­a­ri wor­den de lig­gers op veld 4 – 5 gelegd en op 16 febru­a­ri de laat­ste lig­gers op veld 1 – 2. De hijs­kra­nen, even­tu­e­le bal­last­wa­gens voor de hijs­kraan en de vracht­wa­gens met de lig­gers rij­den dan via de A44/​N206/​Voorschoterweg en vice versa.

Strem­ming Voorschoterweg

Op zater­dag 16 febru­a­ri is de Val­ken­burg­se­weg van­uit Lei­den en de Voor­scho­ter­weg van­uit Kat­wijk van­uit bei­de rich­tin­gen open voor ver­keer tot aan de brug. Ter plaat­se van de brug over de Oude Rijn is de weg gestremd voor alle ver­keer tus­sen 6.00 en 20.00 uur. De omlei­dings­rou­te voor het door­gaand ver­keer is N206, over de Toren­vliet­brug, Ples­man­laan en de Haag­se Schouw en vice versa.

Meer detail­in­for­ma­tie leest u in de brief aan omwonenden.
* Let op: de werk­zaam­he­den zijn, in tegen­stel­ling tot wat in deze brief is gecom­mu­ni­ceerd, een dag opge­scho­ven van­we­ge de ver­wach­te weers­om­stan­dig­he­den. De werk­zaam­he­den vin­den plaats op 23, 24 en 25 januari.