Van­mor­gen werd al vroeg gestart met het inhij­sen van het graaf­wiel van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Een bij­zon­der moment weer! Het inhij­sen stond al eer­der op de plan­ning, maar de har­de wind gis­ter gooi­de roet in het eten. Het graaf­wiel heeft een gewicht van maar liefst 150.000 kilo. 

In de afge­lo­pen weken zijn de bei­tels die ver­sle­ten waren ver­van­gen door nieu­we exem­pla­ren, zodat we goed van start kun­nen. De komen­de weken wordt ver­der gewerkt aan het opbou­wen van de machi­ne en het kop­pe­len van de laat­ste volg­trein. Uiter­aard vol­gens de richt­lij­nen van het RIVM, die ook op de bouw­plaat­sen wor­den nageleefd.

Foto­gra­fie: Rick Keus