Op woens­dag 17 juni gaat het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te weer open voor publiek. Van­af die dag kun je weer van dicht­bij zien hoe de werk­zaam­he­den aan de Rijn­land­Rou­te vor­de­ren. Zoals alle musea en infor­ma­tie­cen­tra gaan wij ook wer­ken via een pro­to­col. Zo moet iede­re bezoe­ker een reser­ve­ring via de web­si­te maken. Er mogen voor­als­nog maxi­maal 4 per­so­nen tege­lijk in het infor­ma­tie­cen­trum aan­we­zig zijn en we ont­van­gen voor­lo­pig nog geen groe­pen. Heb je spe­ci­fie­ke vra­gen, dan kun je ons natuur­lijk altijd mai­len op: informatiecentrum@​rijnlandroute.​nl.

Om dit alles goed te kun­nen orga­ni­se­ren gaan we wer­ken met tijd­slo­ten. In zo’n tijd­slot (duur 45 minu­ten) ver­zor­gen wij voor jou een rond­lei­ding, waar­bij we je ver­tel­len wat er in de afge­lo­pen peri­o­de is gebeurd, wat we nog alle­maal gaan doen en we nemen je natuur­lijk mee naar ons uit­kijk­punt. Om de onder­lin­ge vei­li­ge afstand van 1,5m te waar­bor­gen mogen er maxi­maal 2 men­sen tege­lijk mee met een rondleiding.

We zijn geo­pend op de oor­spron­ke­lij­ke ope­nings­tij­den: woens­dag, vrij­dag en zater­dag van 11.00 tot 15.00 uur. Mocht het heel druk wor­den, dan brei­den we de ope­nings­da­gen uit.

Wil je langs­ko­men? Dan moet je een reser­ve­ring maken via: https://www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten.

Ons team is er klaar voor, we hopen je bin­nen­kort te mogen begroeten.