Het RIVM en het kabi­net heb­ben beslo­ten dat alle coron­a­maat­re­ge­len wor­den ver­lengd tot en met dins­dag 28 april. Wij vol­gen de richt­lij­nen van het RIVM op.

Daar­om blij­ven het infor­ma­tie­cen­trum en het uit­kijk­punt tot en met 28 april geslo­ten.

Dit bete­kent dat het niet moge­lijk is om op woens­dag, vrij­dag en zater­dag vrij bin­nen te lopen. De geplan­de groeps­be­zoe­ken zijn ook gean­nu­leerd. Afhan­ke­lijk van hoe de situ­a­tie zich ont­wik­kelt, wordt beslo­ten of het nodig is deze ter­mijn te ver­len­gen.

We hou­den je via de web­si­te en onze soci­al media kana­len (Facebook, Twit­ter, Inst­agram) op de hoog­te. Voor vra­gen, mail naar: informatiecentrum@rijnlandroute.nl.